Πρόβλημα με ssh

mixalis | Δευ, 08/10/2009 - 23:51 | 2' | 9

Σε ένα παλιό pc έβαλα το PclinuxOS 2009 lxde μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένος με τις επιδόσεις της διανομής. Στο δίκτυο έχω ένα pc με Mint επάνω, από εκεί σερβίρω στο PclinuxOS έχοντας φτιάξει τους shared φακέλους στην επιφάνεια εργασίας του και δουλεύει άψογα .

Με ssh έχω πρόβλημα , από το pc Mint δεν μπορώ να μπω στο pc OS και από το pc OS μπορώ να μπω στο pc Mint μόνο όταν είμαι root ; (Ο user στο OS έχει δικαιώματα sshd).

Αυτό μου δίνει συνέχεια από το Mint:

mike@mike-desktop ~/Επιφάνεια εργασίας $ ssh -p 2222 mike-desktop@maria
mike-desktop@maria's password:
Permission denied, please try again.
mike-desktop@maria's password:
Permission denied, please try again.
mike-desktop@maria's password:
Permission denied (publickey,password).

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)

Σχόλια

Η σωστή σύνταξη είναι:

ssh χρήστης@υπολογιστής

όπου ο "χρήστης" πρέπει να υπάρχει στον υπολογιστή που πας να συνδεθείς. Αν παραλείψεις το όνομα χρήστη, τότε μπαίνει αυτόματα το όνομα του χρήστη που έδωσε την εντολή.

Οπότε, καταρχήν σίγουρα είναι λάθος που βάζεις σαν χρήστη τον "mike-desktop", αφού είναι φανερό ότι ο χρήστης είναι ο "mike", κ επιπλέον, ο χρήστης "mike" πρέπει να υπάρχει στον υπολογιστή "maria" (αν έτσι λέγεται εκείνος ο υπολογιστής).

Επίσης, ο χρήστης που δίνεις δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει στον υπολογιστή από τον οποίο συνδέεσαι (αλλά όπως ξαναείπα, πρέπει να υπάρχει στον υπολογιστή που θες να συνδεθείς).

Γι'αυτό κ σου δουλεύει ο root, γιατί είναι ο μόνος χρήστης που δίνεις σωστά το όνομα του.

Κ κάποια παραδείγματα για να το σιγουρέψουμε. Έστω ότι στον υπολογιστή pc01 υπάρχει ο χρήστης user01, κ στον υπολογιστή pc02 υπάρχουν οι 2 χρήστες user01 κ user02.

Τότε για σύνδεση από το pc01 στο pc02, τα ακόλουθα είναι σωστά:

user01@pc01 ~/$ ssh pc02

user01@pc01 ~/$ ssh user01@pc02

user01@pc01 ~/$ ssh user02@pc02

Τα δύο πρώτα είναι ισοδύναμα, μιας κ τις εντολές δίνει ο χρήστης user01. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις πρέπει να δώσεις το password του user01 στο pc02 (που δεν είναι απαραίτητα το ίδιο password που έχει κ στο pc01), ενώ στην τρίτη περίπτωση πρέπει να δώσεις το password του user02 (παρότι αυτός ο χρήστης δεν υπάρχει στο pc01).

Όσο για τη χρήση της θύρας 2222 πιστεύω ότι θα σου δουλέψει κ χωρίς αυτό. Αν το παραλείψεις θα χρησιμοποιηθεί η κλασσική ssh θύρα 22, η οποία δεν πρέπει να έχει πρόβλημα σε τοπικό δίκτυο.

-- gnu_labis

Το Linux ΔΕΝ είναι Windows!!!

Όλες οι δοκιμές από το Mint mike-desktop 192.168.1.2

mike@mike-desktop ~ $ ssh mike@maria
ssh: connect to host maria port 22: Connection refused
mike@mike-desktop ~ $ ssh -p 2222 mike@maria
mike@maria's password:
Permission denied, please try again.
mike@maria's password:
Permission denied, please try again.
mike@maria's password:
Permission denied (publickey,password).
mike@mike-desktop ~ $ ssh -p 2222 [email protected]
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
[email protected]'s password:
Permission denied (publickey,password).
mike@mike-desktop ~ $ ssh -p 2222 192.168.1.4
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
[email protected]'s password:
Permission denied (publickey,password).
mike@mike-desktop ~ $ ssh 192.168.1.4
ssh: connect to host 192.168.1.4 port 22: Connection refused
mike@mike-desktop ~ $ ssh -p 2222 192.168.1.2@localhost
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([::1]:2222)' can't be established.
RSA key fingerprint is b8:31:83:48:0c:ea:29:d6:26:d6:1a:fc:b0:9e:30:d9.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (RSA) to the list of known hosts.
192.168.1.2@localhost's password:
Permission denied, please try again.
192.168.1.2@localhost's password:
Permission denied, please try again.
192.168.1.2@localhost's password:
Permission denied (publickey,password).
mike@mike-desktop ~ $ ssh -p 2222 192.168.1.2@maria
192.168.1.2@maria's password:
Permission denied, please try again.
192.168.1.2@maria's password:
Permission denied, please try again.
192.168.1.2@maria's password:
Permission denied (publickey,password).
mike@mike-desktop ~ $ su
Password:
su: Authentication failure
mike@mike-desktop ~ $ su
Password:
 ________________________________________
( You have a reputation for being        )
( thoroughly reliable and trustworthy. A )
( pity that it's totally undeserved.     )
 ----------------------------------------
  o
   o   \_\_    _/_/
    o      \__/
           (oo)\_______
           (__)\       )\/\
               ||----w |
               ||     ||
mike-desktop mike # ssh -p 2222 192.168.1.4
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
[email protected]'s password:
Permission denied (publickey,password).
mike-desktop mike # ssh -p 2222 192.168.1.2@localhost
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([::1]:2222)' can't be established.
RSA key fingerprint is b8:31:83:48:0c:ea:29:d6:26:d6:1a:fc:b0:9e:30:d9.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (RSA) to the list of known hosts.
192.168.1.2@localhost's password:
Permission denied, please try again.
192.168.1.2@localhost's password:
Permission denied, please try again.
192.168.1.2@localhost's password:
Permission denied (publickey,password).
mike-desktop mike # ssh -p 2222 192.168.1.2@localhost
192.168.1.2@localhost's password:
Permission denied, please try again.
192.168.1.2@localhost's password:
Permission denied, please try again.
192.168.1.2@localhost's password:
Permission denied (publickey,password).
mike-desktop mike # ssh -p 2222 192.168.1.4
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
[email protected]'s password:
Permission denied (publickey,password).

Όλες οι δοκιμές από το OS maria 192.168.1.4

[maria@maria ~]$ ssh -p 2222 192.168.1.2
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
[email protected]'s password:
Permission denied (publickey,password).
[maria@maria ~]$ ssh -p 2222 [email protected]
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
[email protected]'s password:
Permission denied (publickey,password).
[maria@maria ~]$ ssh -p 2222 mike-desktop
maria@mike-desktop's password:
Permission denied, please try again.
maria@mike-desktop's password:
1Permission denied, please try again.
maria@mike-desktop's password:
Permission denied (publickey,password).
[maria@maria ~]$ ssh -p 2222 maria@mike-desktop
maria@mike-desktop's password:
Permission denied, please try again.
maria@mike-desktop's password:
Permission denied, please try again.
maria@mike-desktop's password:
Permission denied (publickey,password).
[maria@maria ~]$ ssh 192.168.1.2
ssh: connect to host 192.168.1.2 port 22: Connection refused

[maria@maria ~]$ su
Password:
[root@maria maria]# ssh -p 2222 mike-desktop
root@mike-desktop's password:
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.
Linux mike-desktop 2.6.28-11-generic #42-Ubuntu SMP Fri Apr 17 01:57:59 UTC 2009 i686

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/

19 packages can be updated.
24 updates are security updates.

Last login: Wed Aug 12 18:55:23 2009 from maria
 ______________________________________
( Another good night not to sleep in a )
( eucalyptus tree.                     )
 --------------------------------------
       o   ,__,
        o  (oo)____
           (__)    )\
              ||--|| *
mike-desktop ~ #

Μπήκε ως root και μόνο από την 2222

Κ κάτι ακόμα, μιας κ μόλις είδα το post σου. Βεβαιώσου ότι το μηχάνημα στο οποίο θες να συνδεθείς τρέχει ssh server. Στα deb-based συστήματα, το πακέτο που πρέπει να έχεις εγκατεστημένο λέγεται openssh-server.

Πριν αναρωτηθείς για τις σωστές ρυθμίσεις, δες ότι πράγματι υπάρχει server εκεί που πας να συνδεθείς.

edit: Άκυρο αυτό, κοίταξα καλύτερα αυτά που έγραψες, κ δεν παίζει.

Πες κάτι άλλο, βασικό: χρήστης με το όνομα mike υπάρχει στον υπολογιστή maria, ναι ή ου;

-- gnu_labis

Το Linux ΔΕΝ είναι Windows!!!

Δεν νομίζω να χρειάζετε να φτιάξω ξεχωριστό user για το ssh. Στο mike-desktop ο user είναι mike , στο maria-desktop ο user είναι maria και κάνω αυτό:

mike@mike-desktop ~ $ ssh -p 2222 mike@maria-desktop
mike@maria-desktop's password:
Permission denied, please try again.
mike@maria-desktop's password:
Permission denied, please try again.
mike@maria-desktop's password:
Permission denied (publickey,password).

Έχω και ένα laptop και δεν έχω πρόβλημα σύνδεσης

# Package generated configuration file
# See the sshd(Cool manpage for details

# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 2222
# Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0
Protocol 2
# HostKeys for protocol version 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
#Privilege Separation is turned on for security
UsePrivilegeSeparation yes

# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768

# Logging
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO

# Authentication:
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin yes
StrictModes yes

RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys

# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
HostbasedAuthentication no
# Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts yes

# To enable empty passwords, change to yes (NOT RECOMMENDED)
PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
ChallengeResponseAuthentication no

# Change to no to disable tunnelled clear text passwords
#PasswordAuthentication yes

# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes

# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes

X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
PrintMotd no
PrintLastLog yes
TCPKeepAlive yes
#UseLogin no

#MaxStartups 10:30:60
#Banner /etc/issue.net

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

UsePAM yes

Μα αν δεν υπάρχει χρήστης mike στο maria-desktop, τότε δεν έχει νόημα το "ssh mike@maria-desktop". Βαράς λάθος "κουδούνι"!. Θα έπρεπε να δώσεις "ssh maria@maria-desktop" κ να δώσεις το password του χρήστη maria, ή να φτιάξεις χρήστη mike κ εκεί, εγγυημένα πράγματα...

-- gnu_labis

Το Linux ΔΕΝ είναι Windows!!!

Για την ακριβεια εχεις λαθει στο config file tou SSH Server

Δες αυτο http://www.linuxinsider.gr/content/how-setup-ssh-server και φτιαξτο σωστα.

"Μα αν δεν υπάρχει χρήστης mike στο maria-desktop, τότε δεν έχει νόημα το "ssh mike@maria-desktop". Βαράς λάθος "κουδούνι"!. Θα έπρεπε να δώσεις "ssh maria@maria-desktop" κ να δώσεις το password του χρήστη maria, ή να φτιάξεις χρήστη mike κ εκεί, εγγυημένα πράγματα..." συνφωνω 1000%

http://s3.battleknight.gr/index.php?loc=hire&ref=NTI4OTY=

[oprime@dexter]$uname -a | awk '{print $1, "on the ROCKS"}' | sed -e 's/on\ the\

slackware]

Για την ακριβεια εχεις λαθει στο config file tou SSH Server

Δες αυτο http://www.linuxinsider.gr/content/how-setup-ssh-server και φτιαξτο σωστα.

"Μα αν δεν υπάρχει χρήστης mike στο maria-desktop, τότε δεν έχει νόημα το "ssh mike@maria-desktop". Βαράς λάθος "κουδούνι"!. Θα έπρεπε να δώσεις "ssh maria@maria-desktop" κ να δώσεις το password του χρήστη maria, ή να φτιάξεις χρήστη mike κ εκεί, εγγυημένα πράγματα..." συνφωνω 1000%

http://s3.battleknight.gr/index.php?loc=hire&ref=NTI4OTY=

[oprime@dexter]$uname -a | awk '{print $1, "on the ROCKS"}' | sed -e 's/on\ the\

OK! Μπορείτε να μου πείτε που είναι το λάθος στο sshd_conf και δεν μπαίνει ούτε με την ip (δεν δέχετε το password) γιατί από το λινκ δεν καταλαβαίνω και πολλά μόνο που σχολιάζει κάτι εκεί πέρα, και τα τρία μηχανήματα έχουν ακριβώς το ίδιο sshd_conf και τα δύο συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους , μην τα κάνουμε χειρότερα ε;

Thanks a lot

Διαβασε το λινκ που σου εστειλα. Εκει εξηγω πως πρεπει να στηθει ενας SSH Server.

τι πρεπει να εχεις ενεργοποιημενο για password, τι για public key authentication

http://s3.battleknight.gr/index.php?loc=hire&ref=NTI4OTY=

[oprime@dexter]$uname -a | awk '{print $1, "on the ROCKS"}' | sed -e 's/on\ the\