Χρήσιμες εντολές για την κονσόλα

dimitris | Κυρ, 01/13/2008 - 23:19 | 14' | 23

Βασικές εντολές για την κονσόλα/τερματικό:

id
Εμφανιζει το ονομα χρηστη (=login name)& το όνομα του group που ανηκουμε.

who
Για κάθε χρήστη που είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένος στο σύστημα εμφανίζει τις παρακατω πληροφορίες:

/ονομα χρηστη/τερματικο στο οποιο ειναι συνδεδεμενος/ημερομηνια+ ωρα που συνδεθηκε,

date
Εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας.

man <εντολή>
Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την εντολή <εντολή>. Δίνοντας π.χ. man talk, παίρνουμε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της εντολής talk.

pwd
Εμφανίζει τον τρέχοντα κατάλογο.

cd fakelos
Μετάβαση στον κατάλογο fakelos ο οποίος γίνεται ο τρέχων κατάλογος. Για να ανέβουμε ένα επίπεδο πάνω στην ιεραρχία των καταλόγων, δίνουμε cd .. Δίνοντας την εντολή cd χωρίς όρισμα ή cd ~, επιστρέφουμε στον προσωπικό μας κατάλογο.

mkdir onoma Δημιουργία καταλόγου με όνομα onoma

rmdir fakelos
Διαγραφή του καταλόγου fakelos. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να είναι κενός.

cp arxeio1 arxeio2
cp arxeio1 arxeio2 …arxeioN fakelos

Χρησιμοποιώντας την πρώτη σύνταξη, το αρχείο arxeio1 αντιγράφεται στο αρχείο arxeio2. Αν το δεύτερο αρχείο δεν υπάρχει, δημιουργείται. Στην αντίθετη περίπτωση, το παλιό περιεχόμενό του χάνεται. Χρησιμοποιώντας τη δεύτερη σύνταξη, το αρχείο ή τα αρχεία που προσδιορίζονται από τα
arxeio1 arxeio2 … αντιγράφονται στον κατάλογο fakelos.
Όπως και στο DOS, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης χαρακτήρων ομαδοποίησης: δίνοντας π.χ. την εντολή cp temp* old, αντιγράφουμε όλα τα αρχεία του τρέχοντος καταλόγου που αρχίζουν από temp στον υποκατάλογο old του τρέχοντος καταλόγου.

Τέλος, αν θέλουμε να αντιγράψουμε κάποιο/α αρχείο/α από άλλον κατάλογο στον τρέχοντα, αντί του dir δίνουμε μία τελεία που συμβολίζει τον τρέχοντα κατάλογο, π.χ. cp docs/* .

mv file1 file2
mv file1> file2 … dir
Χρησιμοποιώντας την πρώτη σύνταξη, το αρχείο file1 μετακινείται, δηλ. μετονομάζεται σε file2. Αν προϋπήρχε αρχείο με το όνομα αυτό, τα περιεχόμενά του χάνονται.

Χρησιμοποιώντας τη δεύτερη σύνταξη, το αρχείο ή τα αρχεία που προσδιορίζονται από τα file1, file2 … μετακινούνται στον κατάλογο dir και διαγράφονται από την αρχική τους θέση.

rm file1 file2 … Διαγραφή του αρχείου ή των αρχείων που προσδιορίζονται από τα file1 file2 …

ls dir Εμφάνιση των περιεχομένων – αρχείων και καταλόγων – του καταλόγου με όνομα “dir”. Αν το όρισμα dir παραληφθεί, εμφανίζονται τα περιεχόμενα του τρέχοντος καταλόγου. Δίνοντας την εντολή ls -l dir, εμφανίζεται μια πιο λεπτομερής λίστα των περιεχομένων του καταλόγου:

Παράδειγμα εντολής: ls -l

Παίρνουμε μια λίστα σαν κι αυτή:

lrwxrwxrwx 1 dimitris dimitris  25 2008-04-04 22:22 21 -> Documents/CPress/LF-el/21
drwxr-xr-x 2 dimitris dimitris 4096 2008-02-11 02:45 9wm
-rw-r--r-- 1 mpapas    noc  10 2008-04-06 13:17 update1
drwxr-xr-x 15 dimitris dimitris 4096 2007-07-02 22:58 ballistics_demo
lrwxrwxrwx 1 dimitris dimitris  11 2007-12-07 23:04 Data -> /media/hda3
drwxr-xr-x 4 dimitris dimitris 4096 2008-04-08 22:10 Desktop
drwxr-xr-x 2 dimitris dimitris 4096 2007-12-19 00:49 Digikam
lrwxrwxrwx 1 dimitris dimitris  12 2007-12-03 22:50 Documents -> /media/hda2/
drwxr-xr-x 3 dimitris dimitris 4096 2008-03-25 02:41 HP Scanjet 2400

Η πρώτη στήλη αποτελείται από 10 χαρακτήρες. Ο πρώτος χαρακτήρας μας πληροφορεί για το αν πρόκειται για αρχείο ή κατάλογο (ένα – σημαίνει αρχείο κι ένα d σημαίνει κατάλογος). Οι επόμενοι 9 χαρακτήρες δείχνουν τα δικαιώματα προσπέλασης (permissions) του αρχείου ή καταλόγου. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί να είναι: α) δικαίωμα ανάγνωσης (read – συμβολίζεται με το γράμμα ‘r’), β) δικαίωμα εγγραφής (write – συμβολίζεται με το γράμμα ‘w’), γ) δικαίωμα εκτέλεσης (execute – συμβολίζεται με ‘x’).

Οι 3 πρώτοι από τους 9 χαρακτήρες δείχνουν τα δικαιώματα του χρήστη που είναι ιδιοκτήτης του αρχείου ή καταλόγου και ο οποίος φαίνεται στην τρίτη στήλη. Αν π.χ. έχει όλα τα δικαιώματα, οι χαρακτήρες αυτοί θα είναι ‘rwx’, ενώ αν έχει μόνον δικαίωμα ανάγνωσης και εγγραφής, θα είναι ‘rw-’. Οι επόμενοι 3 χαρακτήρες δείχνουν τα δικαιώματα των χρηστών που ανήκουν στο group που εμφανίζεται στην τέταρτη στήλη. Οι τελευταίοι 3 χαρακτήρες δείχνουν τα δικαιώματα των υπόλοιπων χρηστών (others).

Στις στήλες που ακολουθούν εμφανίζονται κατά σειρά:

 • ένας αριθμός που για ένα αρχείο είναι συνήθως 1, ενώ για έναν κατάλογο είναι ο αριθμός των υποκαταλόγων που περιέχει
 • o ιδιοκτήτης του αρχείου ή καταλόγου
 • το group
 • το μέγεθος του αρχείου σε bytes
 • η ημερομηνία δημιουργίας ή τελευταίας τροποποίησης του αρχείου ή καταλόγου
 • το όνομα του αρχείου ή καταλόγου

Π.χ.το αρχείο update1 είναι αρχείο που ανήκει στο χρήστη mpapas. Ο χρήστης αυτός έχει δικαίωμα ανάγνωσης και εγγραφής στο αρχείο. Δικαίωμα ανάγνωσης έχουν επίσης οι χρήστες που ανήκουν στο group noc καθώς και οι υπόλοιποι χρήστες.

chmod [u/g/o] +/- r/w/x arxeio
Μέσω της εντολής αυτής, μπορούμε να μεταβάλλουμε τα δικαιώματα πρόσβασης ενός αρχείου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είμαστε ιδιοκτήτες του αρχείου.

Το u συμβολίζει τον ιδιοκτήτη του αρχείου (user), το g συμβολίζει την ομάδα (group) και το o τους άλλους (others). Τα + και – σημαίνουν εκχώρηση ή να αφαίρεση ενός δικαιώματος αντίστοιχα. Π.χ. για να εκχωρήσουμε στο group και τους άλλους το δικαίωμα εγγραφής στο αρχείο update1, δίνουμε: chmod go+w update1. Αν στη συνέχεια θέλουμε να αφαιρέσουμε το δικαίωμα εγγραφής από τους άλλους, δίνουμε chmod o-w update1. Τέλος, παραλείποντας τα u/g/o, η αλλαγή που κάνουμε επηρεάζει και τις 3 κατηγορίες χρηστών.

cat file
Εμφάνιση των περιεχομένων του αρχείου file. Αν το αρχείο ξεπερνά τη μία οθόνη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή cat σε συνδυασμό με την εντολή more ώστε τα περιεχόμενά του να εμφανίζονται ανά οθόνες: cat file | more

more file
Εμφανίζουμε το περιεχόμενο ενός ρχείου κειμένου στην οθόνη. Γενικά, όποτε τα αποτελέσματά μιας εντολής ξεπερνούν σε μήκος τη μια οθόνη, μπορούμε στο τέλος της εντολής να προσθέσουμε το ‘| more’. Έτσι, εμφανίζεται αρχικά η πρώτη οθόνη των αποτελεσμάτων και στη συνέχεια:

 • για να δούμε την επόμενη οθόνη, πατάμε [SPACE]
 • για να δούμε την επόμενη γραμμή, πατάμε [ENTER]
 • για να διακόψουμε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, πατάμε ‘q’

passwd
Αλλαγή του συνθηματικού μας. Περισσότερα για την εντολή αυτή στην επόμενη παράγραφο.

exit ή [CTRL]+D ή logout
Έξοδος από το σύστημα.

Τέλος, οποτεδήποτε θέλουμε να διακόψουμε την εκτέλεση μιας διεργασίας στο UNIX, πατάμε [CTRL]+C. Επίσης, μπορούμε να αναστείλουμε προσωρινά (suspend) την εκτέλεση μιας διεργασίας πατώντας [CTRL]+Z. Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να ζητήσουμε τη συνέχιση της εκτέλεσης της διεργασίας στο παρασκήνιο (background), δηλ. χωρίς εμείς να συμμετέχουμε, δίνοντας την εντολή bg. Για να την επαναφορά της διεργασίας στο προσκήνιο (foreground), δίνουμε την εντολή fg.

Χρήσιμες εντολές για να κάνετε ή να μάθετε διάφορα πράγματα από το τερματικό:

1. Μάθετε ποια εφαρμογή σας τρώει την περισσότερη φυσική μνήμη. Δώστε την εντολή:

ps
aux | sort +5n

Οι εφαρμογές θα τυπωθούν σε αύξουσα σειρά ως προς την κατανάλωση μνήμης.

 

2. Ένας γρήγορος και ασφαλής τρόπο να μεταφέρετε όλα τα αρχεία από ένα σύστημα αρχείων σε ένα άλλο:

(cd /source/directory && tar cf - . ) | (cd /dest/directory && tar xvfp -)

 

3. Ποιο είναι το μεγαλύτερο αρχείο όλου του /home σας; Δώστε:

du -S -a -h | sort -n

 

4. Μετατρέψετε τα ονόματα των αρχείων ενός φακέλου σε μικρά γράμματα της λατινικής. Δώστε:

for i in * ; do [ -f $i ] && mv -i $i `echo $i | tr '[A-Z]' '[a-z]'`; done;

 

5. “Κρύψτε” προσωρινά τον υπολογιστή σας από το τοπικό δίκτυο ώστε να μην απαντάει στα ping από τους άλλους υπολογιστές. Δώστε:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

 

Για να βγείτε από την “απόκρυψη” δώστε:

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

 

6. Δείτε ποιες βιβλιοθήκες απαιτούνται από ένα πρόγραμμα, π.χ. τον Konqueror. Δώστε την παρακάτω εντολή ως υπερχρήστης (πρέπει να χρησιμοποιήσετε το single quote που βρίσκεται συνήθως στο πλήκτρο της περισπωμένης ~):

ldd `which konqueror`

 

7. Ο πιο γρήγορος τρόπος μετατροπής-αποκωδικοποίησης ενός MP3 σε WAV είναι με την εντολή:

mpg123 -w file.wav file.mp3

Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα mpg123.

 

8. Ξεχάσατε το root κωδικό; Βρείτε ένα CD/DVD εκκίνησης Fedora και στο boot prompt δώστε:

linux
 rescue

Μετά συνήθως θα κληθείτε να κατονομάσετε σε ποια κατάτμηση είναι το boot/. Δώστε το σωστό, π.χ. /dev/hda1. Όταν φτάσετε στην κονσόλα, δώστε την εντολή:

chroot /mnt/sysimage

και μετά με την εντολή:

passwd

αλλάζετε τον κωδικό υπερχρήστη.

9. Βρείτε που βρίσκεται ένα αρχείο (π.χ. το program.c) με την εντολή:

find / -name 'program.c' 2>/dev/null

 

10. Εγκαταστήσατε μια νέα διανομή Linux και όταν κάνετε εκκίνηση δεν φτάνετε σε γραφικό περιβάλλον γιατί ο X Server δεν είναι σωστά ρυθμισμένος; Ως υπερχρήστης δώστε την εντολή:

xorgconfig

Μετά απαντήστε στις ερωτήσεις για την ρύθμιση της οθόνης σας (βάλτε VESA driverγια σιγουριά) και τα προβλήματα σας θα λυθούν.

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)

Σχόλια

Δωσε & αλλα τετοια στον λαο!!! Αυτα ειναι τα καλα!!! & φυσικα κανε κατι να μη .. θαφτει το θεμα. Ειναι απο τα πλεον ουσιωδη, στο forum!

Παίδες άλλες εντολές γενικά που μπορώ να μάθω και να βρω ;;; Επίσης η εντολή tracert υπάρχει στο linux ;;;

Πολύ καλή κίνηση ειδικά για αυτούς που δεν ξέρουν την κονσόλα.

dimitris]
Βασικές εντολές για την κονσόλα/τερματικό:

id
Εμφανιζει το ονομα χρηστη (=login name)& το όνομα του group που ανηκουμε.

who
Για κάθε χρήστη που είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένος στο σύστημα εμφανίζει τις παρακατω πληροφορίες:

/ονομα χρηστη/τερματικο στο οποιο ειναι συνδεδεμενος/ημερομηνια+ ωρα που συνδεθηκε,

date
Εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας.

man <εντολή>
Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την εντολή <εντολή>. Δίνοντας π.χ. man talk, παίρνουμε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της εντολής talk.

pwd
Εμφανίζει τον τρέχοντα κατάλογο.

cd fakelos
Μετάβαση στον κατάλογο fakelos ο οποίος γίνεται ο τρέχων κατάλογος. Για να ανέβουμε ένα επίπεδο πάνω στην ιεραρχία των καταλόγων, δίνουμε cd .. Δίνοντας την εντολή cd χωρίς όρισμα ή cd ~, επιστρέφουμε στον προσωπικό μας κατάλογο.

mkdir onoma
Δημιουργία καταλόγου με όνομα onoma

rmdir fakelos
Διαγραφή του καταλόγου fakelos. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να είναι κενός.

cp arxeio1 arxeio2
cp arxeio1 arxeio2 ...arxeioN fakelos
Χρησιμοποιώντας την πρώτη σύνταξη, το αρχείο arxeio1 αντιγράφεται στο αρχείο arxeio2. Αν το δεύτερο αρχείο δεν υπάρχει, δημιουργείται. Στην αντίθετη περίπτωση, το παλιό περιεχόμενό του χάνεται. Χρησιμοποιώντας τη δεύτερη σύνταξη, το αρχείο ή τα αρχεία που προσδιορίζονται από τα
arxeio1 arxeio2 ... αντιγράφονται στον κατάλογο fakelos.
Όπως και στο DOS, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης χαρακτήρων ομαδοποίησης: δίνοντας π.χ. την εντολή cp temp* old, αντιγράφουμε όλα τα αρχεία του τρέχοντος καταλόγου που αρχίζουν από temp στον
υποκατάλογο old του τρέχοντος καταλόγου.

Τέλος, αν θέλουμε να αντιγράψουμε κάποιο/α αρχείο/α από άλλον κατάλογο στον τρέχοντα, σαν
δίνουμε μία τελεία που συμβολίζει τον τρέχοντα κατάλογο,
π.χ. cp docs/* .

mv file1 file2
mv file1> file2 ... dir
Χρησιμοποιώντας την πρώτη σύνταξη, το αρχείο file1 μετακινείται, δηλ. μετονομάζεται σε file2. Αν προϋπήρχε αρχείο με το όνομα αυτό, τα περιεχόμενά του χάνονται.

Χρησιμοποιώντας τη δεύτερη σύνταξη, το αρχείο ή τα αρχεία που προσδιορίζονται από τα file1, file2 ... μετακινούνται στον κατάλογο dir και διαγράφονται από την αρχική τους θέση.

rm file1 file2 ...
Διαγραφή του αρχείου ή των αρχείων που προσδιορίζονται από τα file1 file2 ...

ls dir
Εμφάνιση των περιεχομένων - αρχείων και καταλόγων - του καταλόγου με όνομα "dir". Αν το όρισμα dir παραληφθεί, εμφανίζονται τα περιεχόμενα του τρέχοντος καταλόγου. Δίνοντας την εντολή ls -l dir, εμφανίζεται μια πιο λεπτομερής λίστα των περιεχομένων του καταλόγου:

chmod [u/g/o] +/- r/w/x arxeio
Μέσω της εντολής αυτής, μπορούμε να μεταβάλλουμε τα δικαιώματα πρόσβασης ενός αρχείου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είμαστε ιδιοκτήτες του αρχείου.

Το u συμβολίζει τον ιδιοκτήτη του αρχείου (user), το g συμβολίζει την ομάδα (group) και το o τους άλλους (others). Τα + και - σημαίνουν εκχώρηση ή να αφαίρεση ενός δικαιώματος αντίστοιχα. Π.χ. για να εκχωρήσουμε στο group και τους άλλους το δικαίωμα εγγραφής στο αρχείο update1, δίνουμε: chmod go+w update1. Αν στη συνέχεια θέλουμε να αφαιρέσουμε το δικαίωμα εγγραφής από τους άλλους, δίνουμε chmod o-w update1. Τέλος, παραλείποντας τα u/g/o, η αλλαγή που κάνουμε επηρεάζει και τις 3 κατηγορίες χρηστών.

cat file
Εμφάνιση των περιεχομένων του αρχείου file. Αν το αρχείο ξεπερνά τη μία οθόνη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή cat σε συνδυασμό με την εντολή more ώστε τα περιεχόμενά του να εμφανίζονται ανά οθόνες: cat file | more

more file
Εμφανίζουμε το περιεχόμενο ενός ρχείου κειμένου στην οθόνη. Γενικά, όποτε τα αποτελέσματά μιας εντολής ξεπερνούν σε μήκος τη μια οθόνη, μπορούμε στο τέλος της εντολής να προσθέσουμε το '| more'. Έτσι, εμφανίζεται αρχικά η πρώτη οθόνη των αποτελεσμάτων και στη συνέχεια:

 • για να δούμε την επόμενη οθόνη, πατάμε [SPACE]
 • για να δούμε την επόμενη γραμμή, πατάμε [ENTER]
 • για να διακόψουμε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, πατάμε 'q'

passwd
Αλλαγή του συνθηματικού μας. Περισσότερα για την εντολή αυτή στην επόμενη παράγραφο.

exit ή [CTRL]+D ή logout
Έξοδος από το σύστημα.

.......................

8)

Εντολές μπορείς να μάθεις στο http://www.linuxcommand.org/ στην αγγλική γλώσσα. Εχει και παραδείγματα!

the box said "You need Windows XP or better", so I installed Linux

άλλη μία χρήσιμη σελίδα
http://www.pixelbeat.org/cmdline.html

====

the hamster's is out there

http://hamster.tuxhost.gr/

πόσοι rizites είναι συνδεδεμένοι; εδώ φαίνονται δύο ή κάνω λάθος;

rizitis@dell-rizitis:~$ who
rizitis tty7 2008-05-29 10:21 (:0)
rizitis pts/0 2008-05-29 12:28 (:0.0)
rizitis@dell-rizitis:~$

Ναι, δύο. Εσύ και ο άλλος σου εαυτός. :)

Απλά έχεις ανοίξει δύο τερματικά ή μια κονσόλα και ένα τερματικό ή καρτέλες στο τερματικό.

--Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus

Ναι, δύο. Εσύ και ο άλλος σου εαυτός. :)

Απλά έχεις ανοίξει δύο τερματικά ή μια κονσόλα και ένα τερματικό ή καρτέλες στο τερματικό.

--Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus

Γεια σας ειμαι πολυ νεος στο linux και πολυ εντυπωσιασμενος με το λειτουργικο σε σημειο που εδφτασα να σιχαινομαι τα win.

ανοιγωντας τον update manager μου ζηταει να δωσω μια εντολη: sudo-gptk congigure..... καπως ετσι (δεν τη θυμαμαι τωρα ακριβως, γραφω απο windows) , το προβλημα ειναι οτι δεν ξερω πως θα τη δωσω αυτη την εντολη, δεν ξερω πως ανοιγω κονσολα η τι αλλο χρειαζεται για να δινω εντολες τετοιου ειδους  αν μπορει καποιος να με βοηθησει, ευχαριστω.

Η εντολή πρέπει να ξεκινάει κάπως έτσι:

 

sudo dpkg-reconfigure ΠΑΚΕΤΟ

Για να την τρέξεις, πρέπει να ανοίξεις ένα Τερματικό, δηλαδή μια γραμμή εντολών. Αν έχεις Ubuntu, πήγαινε στο μενού Εφαρμογές  > Βοηθήματα > Τερματικό για να εμφανίσεις το τερματικό.

Θα δεις μια οθόνη, που θα λέει κάτι τέτοιο:

dimitris@quest:~$

Αντί του dimitris θα είναι το δικό σου username, αντι του quest θα είναι το όνομα του δικού σου υπολογιστή - αν δεν το έχεις ορίσει στην εγκατάσταση θα λέει "user-desktop".

Πρέπει να γράψεις ακριβώς ότι σου λέει ο update-manager.

Πιθανότατα στο ζητάει γιατί κάποιο πακέτο που εγκατέστησες πριν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.

Αν θες βοήθεια, εδώ είμαστε.

--ΔΚ

9. Βρείτε που βρίσκεται ένα αρχείο (π.χ. το program.c) με την εντολή:

find / -name 'program.c' 2>/dev/null

Πρέπει τις αναζητήσεις μας να τις στέλνουμε στο null

 

Δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε και whereis program.c ή which program.c ή locate program.c ;

 

Μίλησε μας αν θες για την παράμετρο 2> που τα στέλνει στο Null .. Και πως μπορούμε να κάνουμε processes να μην ξεκινάνε ποτε ξανά εκτός απο την εντολή kill που γίνεται στιγμιαία

Δεν πας ολα τα αποτελεσματα στο /dev/null αλλα μονο τα errors. Δες με παραδειγμα

root@thundercats:~# find / -name "libflas*" -type f
/opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib/libflashsupport.so
/opt/openoffice.org/basis3.0/program/libflashli.so
/usr/lib/firefox-3.5.3/plugins/libflashplayer.so
/usr/lib/firefox-3.5.5/plugins/libflashplayer.so
/usr/lib/firefox-3.0.11/plugins/libflashplayer.so
/usr/lib/firefox-3.5.2/plugins/libflashplayer.so
/usr/lib/firefox-3.5.1/plugins/libflashplayer.so
find: `/home/gkapel/.gvfs': Permission denied
/home/gkapel/files/libflashplayer.so
find: `/proc/3604/net': Invalid argument

root@thundercats:~#

root@thundercats:~#

root@thundercats:~# find / -name "libflas*" -type f 2>/dev/null
/opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib/libflashsupport.so
/opt/openoffice.org/basis3.0/program/libflashli.so
/usr/lib/firefox-3.5.3/plugins/libflashplayer.so
/usr/lib/firefox-3.5.5/plugins/libflashplayer.so
/usr/lib/firefox-3.0.11/plugins/libflashplayer.so
/usr/lib/firefox-3.5.2/plugins/libflashplayer.so
/usr/lib/firefox-3.5.1/plugins/libflashplayer.so
/home/gkapel/files/libflashplayer.so
root@thundercats:~#

οπως βλεπεις δεν εμφανιζει τα errors. Το locate αν δεν τρεχει ημερησιως to updatedb θα παιρνεις κατι σαν το παρακατω

gkapel@thundercats:/home/gkapel$ locate libfash
locate: warning: database /var/lib/slocate/slocate.db' is more than 8 days old
gkapel@thundercats:/home/gkapel$

 

LOCKHEART]

9. Βρείτε που βρίσκεται ένα αρχείο (π.χ. το program.c) με την εντολή:

find / -name 'program.c' 2>/dev/null

Πρέπει τις αναζητήσεις μας να τις στέλνουμε στο null

 

Δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε και whereis program.c ή which program.c ή locate program.c ;

 

Μίλησε μας αν θες για την παράμετρο 2> που τα στέλνει στο Null .. Και πως μπορούμε να κάνουμε processes να μην ξεκινάνε ποτε ξανά εκτός απο την εντολή kill που γίνεται στιγμιαία

 

http://s3.battleknight.gr/index.php?loc=hire&ref=NTI4OTY=

[oprime@dexter]$uname -a | awk '{print $1, "on the ROCKS"}' | sed -e 's/on\ the\

Η which αναζητά εκτελέσιμα/εντολές.

Η whereis αναζητά εκτελέσιμα, αρχεία βοήθειας και αρχεία με κώδικα.

Η find κάνει γενικότερες αναζητήσεις για ότι είδους αρχεία θέλουμε. Συνήθως χρειάζεσαι κάτι τέτοιο:

[code lang="bash"]
find /home/dimitris/ -type f -name "*.jpg"

Η locate λειτουργεί μόνο με καθημερινή ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων.

Το /dev/null είναι ένα αρχείο στο φάκελο /dev το οποίο όταν του γράφεις κάτι, η πληροφορία χάνεται αμέσως, ενώ όταν το διαβάζεις φαίνεται πάντα άδειο. Στη wikipedia το λέει κ μαύρη τρύπα!

Χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους, ένας εκ των οποίων είναι να κρύβεις μηνύματα λάθους στο τερματικό. Έτσι, όταν γράφεις:

find / -name 'program.c' 2>/dev/null

Αυτό που κάνεις είναι να τρέχεις την εντολή αριστερά του 2>/dev/null κ ό,τι λάθος εμφανίζει να μην τυπώνεται στην οθόνη, αλλά να γράφεται στο /dev/null (κοινώς πουθένα, γιατί το /dev/null είναι πάντα άδειο).

Στην περίπτωση της εντολής find το χρησιμοποιούμε έτσι για να κρύψουμε τα μηνύματα "permission denied" που τυπώνει κανονικά η εντολή find για κάθε φάκελο που δεν μπορεί να ανοίξει λόγω δικαιωμάτων.

Τώρα, γιατί το "2>" απομονώνει τα λάθη κ μόνο τα λάθη, είναι μια άλλη κουβέντα.

-- gnu_labis

Το Linux ΔΕΝ είναι Windows!!!

gzzz καλο , ειδικα τωρα που εβαλα τα mint kde DVD edition, στον επιτραπεζιο, μου ειρ8ε (επιτελους '.' η ορεξη για να μαθω λιγη κονσολα, εμαθα το πρωτο τιτοριαλ,
"Τι είναι αυτή η κονσόλα τερματικό; Πως την χρησιμοποιώ; Ποιες είναι οι βασικές εντολές; Ελληνικό Linux Format "
Αντε να μαθω το μερος δευτερο και μετα , γουργια για bash.
Στο μινι λαπτοπ, εχω ΒΤ4 , αλλα αυτα τα εχω για "φορητους" λογους xD
-------------------------

diver.gU.U

 να και ενα οδηγος για την find  http://www.youtube.com/watch?v=x_R_JSiupzo&feature=fvst

Lionux]

Δειτε τις εξαρτησεις καποιας εφαρμογης :

apt-cache depends package_name   

Για deb-based διανομές βέβαια, κ μόνο (καθότι "apt"). Κ μιας κ το έφερε η κουβέντα, για να δείτε το ανάποδο, δηλαδή ποιες εφαρμογές εξαρτόνται από κάποια άλλη (reverse depend):

apt-cache rdepends [όνομα πακέτου]

-- gnu_labis

Το Linux ΔΕΝ είναι Windows!!!

Εντολή
ps
aux | sort +5n
δεν λειτουργεί  και ο λόγος μάλλον είναι όπως αναφέρουν εδώ
http://stackoverflow.com/questions/2160083/what-is-the-general-syntax-of-a-unix-shell-command

These days, the POSIX standard using 'getopt(3)' is widely used as a standard notation, but in the early days, people were experimenting. On some machines, the sort command no longer supports the + notation. However, various commands (notably ar and tar) accept controls without any prefix character - and dd (alluded to by Alok in a comment) uses another convention altogether.

The GNU convention of using '--' for long options was changed from using '+'. Of course, the X11 software uses a single dash before multi-character options. So, the whole thing is a collection of historic relics as people experimented with how best to handle it.

 

Ενώ η παρακάτω  λειτουργούν σωστά

sort -k3
sort
--k 3
sort
--key 3
sort
--key=3

 

Πως μπορώ να αλλάξω τα δικαιώματα του χρήστη από την κονσόλα; Να τον βάλω π.χ. στην λίστα sudoers
ή να μην έχει πρόσβαση σε κάποια συσκευή του pc και τέτοιες επιλογές που δίνονται στο μενού users & groups?
και πως μπορώ να διαγράψω ένα χρήστη από το τερματικό;