Εγκατάσταση & Χρήση MySQL στο Fedora

Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) | Κυρ, 01/13/2008 - 23:19 | 5' | 8

Για να εγκαταστήσετε την MySQL 5 στο Fedora δώστε:

su <κωδικός>
yum install mysql mysql-server

Κατόπιν ξεκινάτε τον server της MySQL με την εντολή:
/sbin/service mysqld start

Θα δείτε κάτι σαν κι αυτό:

[root@localhost sda6]# /sbin/service mysqld start
Ενεργοποίηση ρυθμίσεων βάσης δεδομένων MySQL: Installing all prepared tables
Fill help tables

To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server
to the right place for your system

PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:
/usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/bin/mysqladmin -u root -h localhost.localdomain password 'new-password'
See the manual for more instructions.

You can start the MySQL daemon with:
cd /usr ; /usr/bin/mysqld_safe &

You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory:
cd sql-bench ; perl run-all-tests

Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!

The latest information about MySQL is available on the web at
http://www.mysql.com
Support MySQL by buying support/licenses at http://shop.mysql.com
[ Εντάξει ]
Έναρξη MySQL: [ Εντάξει ]

Κατόπιν αλλάξτε τον κωδικό του root (που στην αρχή είναι κενός) με την εντολή (ως root):
/usr/bin/mysqladmin -u root password 'κωδικός'

Στη συνέχεια συνδεθείτε στη MySQL με την εντολή:

mysql -u root -p

Θα σας ζητηθεί ο κωδικός που ορίσατε με την προηγούμενη εντολή:

Θα δείτε κάτι σαν κι αυτό:

[root@localhost sda6]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 3 to server version: 5.0.27

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the buffer.

mysql>

Εκεί διαγράψτε την ανώνυμη πρόσβαση στη MySQL με τις εντολές:

DELETE FROM mysql.user WHERE User = '';
FLUSH PRIVILEGES;

Θα δείτε το εξής:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE User = '';
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Δημιουργία χρήστη & βάσης

Μετά δημιουργήστε ένα νέο χρήστη (π.χ. dimitris) με δικαιώματα πρόσβασης σε όλες τις βάσεις δεδομένων με τις εντολές:

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'dimitris'@'localhost' IDENTIFIED BY 'κωδικός' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Θα δείτε κάτι σαν κι αυτό:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'dimitris'@'localhost' IDENTIFIED BY 'κωδικός' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων, π.χ. bugzilla, δώστε την εντολή:

create database bugzilla;

Εναλλακτικά, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη, π.χ. dimitris, με δικαιώματα σε μια νέα βάση, π.χ. bugzilla, δίνετε απευθείας την εντολή:

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON bugzilla.* TO 'dimitris'@'localhost' IDENTIFIED BY 'κωδικός';

Έλεγχος
Για να ελέγξετε ότι η εγκατάσταση είναι ΟΚ, δώστε την εντολή:

rpm -qa | grep mysql && chkconfig --list | grep mysql

Θα δείτε κάτι σαν κι αυτό:

[dimitris@localhost sda6]$ rpm -qa | grep mysql && /sbin/chkconfig --list | grep mysql
mysql-administrator-5.0r11-3.fc6
mysql-gui-common-5.0r11-3.fc6
mysql-5.0.27-1.fc6
mysql-server-5.0.27-1.fc6
mysqld 0:ανενεργό 1:ανενεργό 2:ανενεργό 3:ανενεργό 4:ανενεργό 5:ανενεργό 6:ανενεργό

Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)

Σχόλια

Αν θέλετε μπορείτε να εγκαταστήσετε και το MySQL Administrator, ένα εργαλείο διαχείρισης της MySQL:

yum install mysql-administrator 

Μετά την εγκατάσταση θα το βρείτε στο Εφαρμογές > Εργαλεία Συστήματος http://www.linuxinsider.gr/dls/shots/mysql-admin.jpg

Αντι για MySql Administrator θα πρότεινα και το phpMyAdmin (μου φαίνεται ήταν και στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού).

Πως μπορώ απο command line να αρχίζει κατευθείαν το mysqld και httpd?

Απο to GUI του fedora ξέρω αλλα θέλω να ξέρω και απο command line.

Θυμάμαι ήταν κατι με rc.d kai init.d...

ευχαριστώ

Για να τα ξεκινήσεις εσυ, ως root, όποτε θες:
su
/etc/init.d/mysqld start
/etc/init.d/httpd start

ή με

/sbin/service mysqld
/sbin/service httpd

Για να ξεκινούν μόνα τους μετά από reboot:

su
/sbin/chkconfig --level 345 mysqld on
/sbin/chkconfig --level 345 httpd on

πολύ καλό howto! Συγχαριτήρια! :)

Μια ερώτηση: Πως μπορώ να τρέχω τον mysql server στο boot time?

Τρέξε το system-config-services (υπάρχει απευθείας στο μενού Διαχείριση του Συστήματος) και ενεργοποίησε την υπηρεσία mysqld (νομίζω πρέπει να κάνεις check εκεί που γράφει "at boot time").

Πως γίνεται να κατεβάσω το phpmyadmin για Linux(fc7)
και το quanta plus?

rooter2007-11-6 12:48:37

Με το yum :

su
yum install phpmyadmin quanta

επειδή δεν είμαι τόσο σίγουρος για τα ονόματα, δώσε π.χ.:

yum search quanta