Εγκατάσταση Bridge linux (archlinux με xfce)

zenwalk05 | Τρί, 01/31/2012 - 15:36 | 1' | 42

       Καταραμένο κρύο  της  Ρωσσίας * , στον απήγανο..

   Καιρός για Linux ,  και νομίζω πως το  BRIDGE-LINUX-2012.1  είναι  ό,τι  πρέπει για  να ζεστάνουμε τις  γνώσεις μας στο Linux. Ένα  Arch  με  XFce 4.8   livecd  &  έναν πολύ στιβαρό & αξιόπιστο hd installer.

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)

Σχόλια

     Το μόνο που χρειαζόμαστε , μετά την ενημέρωση της διανομής , είναι να εγκαταστήσουμε και τα πακέτα  linux-headers ,  firefox  & vlc .  Το linux-headers είναι το αντίστοιχο του kernel-devel  πακέτου , που  υπαρχει σε άλλες διανομές , όπως openSuse , Fedora , Mageia , Mandriva , PCLinuxOS ,  και είναι απαραίτητο  για την εγκατάσταση του original AMD  ή  NVidia  driver.

   Πρώτα αναβαθμίζουμε το σύστημα

[root@archbang zen]# pacman -Sy
warning: config file /etc/pacman.conf, line 33: directive 'ShowSize' in section 'options' not recognized.
warning: database file for 'core' does not exist
warning: database file for 'extra' does not exist
warning: database file for 'community' does not exist
:: Synchronizing package databases...
 core                                                                 106.4 KiB  39.2K/s 00:03 [--------------------------------------------------------] 100%
 extra                                                               1197.5 KiB  97.1K/s 00:12 [--------------------------------------------------------] 100%
 community                                                           1056.1 KiB  45.8K/s 00:23 [--------------------------------------------------------] 100%
[root@archbang zen]# pacman -Su
warning: config file /etc/pacman.conf, line 33: directive 'ShowSize' in section 'options' not recognized.
:: Starting full system upgrade...
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Targets (6): gmp-5.0.3-1  jansson-2.3-1  libburn-1.2.0-1  libisofs-1.2.0-1  xorg-server-1.11.4-1  xorg-server-common-1.11.4-1

Total Download Size:    2.13 MiB
Total Installed Size:   6.86 MiB
Net Upgrade Size:       0.11 MiB

Proceed with installation? [Y/n] Y
:: Retrieving packages from core...
 gmp-5.0.3-1-i686                                                     488.7 KiB  31.2K/s 00:16 [--------------------------------------------------------]  22%
:: Retrieving packages from extra...
 libburn-1.2.0-1-i686                                                 720.1 KiB  23.4K/s 00:31 [--------------------------------------------------------]  33%
 libisofs-1.2.0-1-i686                                                890.3 KiB  21.3K/s 00:42 [--------------------------------------------------------]  40%
 xorg-server-common-1.11.4-1-i686                                     915.1 KiB  20.4K/s 00:45 [--------------------------------------------------------]  41%
 xorg-server-1.11.4-1-i686                                              2.1 MiB  20.5K/s 01:45 [--------------------------------------------------------]  98%
:: Retrieving packages from community...
 jansson-2.3-1-i686                                                     2.1 MiB  19.7K/s 01:51 [--------------------------------------------------------] 100%
(6/6) checking package integrity                                                               [--------------------------------------------------------] 100%
warning: Public keyring not found; have you run 'pacman-key --init'?
error: gmp: key "F99FFE0FEAE999BD" is unknown
error: key "F99FFE0FEAE999BD" could not be looked up remotely
error: jansson: key "396E3E25BAB142C1" is unknown
error: key "396E3E25BAB142C1" could not be looked up remotely
error: libburn: key "94657AB20F2A092B" is unknown
error: key "94657AB20F2A092B" could not be looked up remotely
error: libisofs: key "94657AB20F2A092B" is unknown
error: key "94657AB20F2A092B" could not be looked up remotely
error: xorg-server-common: key "94657AB20F2A092B" is unknown
error: key "94657AB20F2A092B" could not be looked up remotely
error: xorg-server: key "94657AB20F2A092B" is unknown
error: key "94657AB20F2A092B" could not be looked up remotely
error: failed to commit transaction (invalid or corrupted package (PGP signature))
Errors occurred, no packages were upgraded.
[root@archbang zen]#

      Στο σημείο αυτό , το Bridge ''αρνείται'' να προχωρήσει στην αναβάθμιση , σε αντίθεση με το Arch & Archbang , αλλά πολύ εύκολα μπορούμε να το ''υποχρεώσουμε'' να κάνει το update .Πρώτα θα κατεβάσουμε & τον firefox &  στη συνέχεια θα μπούμε στον υποκατάλογο με τα  πακέτα που κατεβάσαμε & θα τα εγκαταστήσουμε μαζικά , απο το τερματικό.

[root@archbang zen]# pacman -S firefox
warning: config file /etc/pacman.conf, line 33: directive 'ShowSize' in section 'options' not recognized.
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Targets (1): firefox-9.0.1-1

Total Download Size:    12.06 MiB
Total Installed Size:   30.84 MiB

Proceed with installation? [Y/n] Y
:: Retrieving packages from extra...
 firefox-9.0.1-1-i686                                                  12.1 MiB  50.6K/s 04:04 [--------------------------------------------------------] 100%
(1/1) checking package integrity                                                               [--------------------------------------------------------] 100%
error: firefox: key "E8F18BA1615137BC" is unknown
:: Import PGP key 615137BC, "Ionut Biru <[email protected]>", created 2011-04-19? [Y/n] Y
error: key "Ionut Biru <[email protected]>" could not be imported
error: failed to commit transaction (invalid or corrupted package (PGP signature))
Errors occurred, no packages were upgraded.
[root@archbang zen]# cd /var/cache/pacman/pkg;ls
firefox-9.0.1-1-i686.pkg.tar.xz  jansson-2.3-1-i686.pkg.tar.xz    libisofs-1.2.0-1-i686.pkg.tar.xz      xorg-server-common-1.11.4-1-i686.pkg.tar.xz
gmp-5.0.3-1-i686.pkg.tar.xz      libburn-1.2.0-1-i686.pkg.tar.xz  xorg-server-1.11.4-1-i686.pkg.tar.xz
[root@archbang pkg]#

   Τώρα προχωράμε στη μαζική εγκατάσταση των πακέτων

[root@archbang pkg]# pacman -U *
warning: config file /etc/pacman.conf, line 33: directive 'ShowSize' in section 'options' not recognized.
loading packages...
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Targets (7): firefox-9.0.1-1  gmp-5.0.3-1  jansson-2.3-1  libburn-1.2.0-1  libisofs-1.2.0-1  xorg-server-1.11.4-1  xorg-server-common-1.11.4-1

Total Installed Size:   37.70 MiB
Net Upgrade Size:       30.95 MiB

Proceed with installation? [Y/n] Y
(7/7) checking package integrity                                                               [--------------------------------------------------------] 100%
(7/7) loading package files                                                                    [--------------------------------------------------------] 100%
(7/7) checking for file conflicts                                                              [--------------------------------------------------------] 100%
(1/7) installing firefox                                                                       [--------------------------------------------------------] 100%
(2/7) upgrading gmp                                                                            [--------------------------------------------------------] 100%
(3/7) upgrading jansson                                                                        [--------------------------------------------------------] 100%
(4/7) upgrading libburn                                                                        [--------------------------------------------------------] 100%
(5/7) upgrading libisofs                                                                       [--------------------------------------------------------] 100%
(6/7) upgrading xorg-server-common                                                             [--------------------------------------------------------] 100%
(7/7) upgrading xorg-server                                                                    [--------------------------------------------------------] 100%
[root@archbang pkg]# mkdir upgr-30jan12
[root@archbang pkg]# mv *z /var/cache/pacman/pkg/upgr-30jan12/
[root@archbang pkg]# ls
upgr-30jan12
[root@archbang pkg]# uname -a
Linux archbang 3.2.2-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu Jan 26 08:28:27 UTC 2012 i686 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ AuthenticAMD GNU/Linux
[root@archbang pkg]# date
Mon Jan 30 18:19:35 EET 2012
[root@archbang pkg]#

   Τέλος , φτιάξαμε & έναν ξεχωριστό κατάλογο μέσα στο /var/cache/pacman/pkg /      για  να βάλουμε μέσα όλα τα πακέτα που κατεβάσαμε. Αυτό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά κάθε φορά που αναβαθμίζουμε το σύστημα με καινούρια πακέτα ή  κάνουμε εγκατάσταση προγραμμάτων & εφαρμογών ,  γιατί αλλιώς ΔΕΝ θα μπορούμε να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση , αφού θα υπάρχουν & τα παλιότερα πακέτα & θα βγεί δικαιολογημένα λάθος.Προσοχή λοιπόν & όποιος κατάλαβε έχει καλώς , όποιος πάλι ΔΕΝ , του λείπουν  στοιχειώδεις γνώσεις στο Linux &  μένει μετεξεταστέος για τον Σεπτέμβρη.

     Εδώ , γίνεται η εγκατάσταση του πακέτου linux-headers

[root@archbang zen]# pacman -S linux-headers
warning: config file /etc/pacman.conf, line 33: directive 'ShowSize' in section 'options' not recognized.
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Targets (1): linux-headers-3.2.2-1

Total Download Size:    4.63 MiB
Total Installed Size:   44.64 MiB

Proceed with installation? [Y/n] Y
:: Retrieving packages from core...
 linux-headers-3.2.2-1-i686                                             4.6 MiB  35.4K/s 02:14 [--------------------------------------------------------] 100%
(1/1) checking package integrity                                                               [--------------------------------------------------------] 100%
error: linux-headers: key "771DF6627EDF681F" is unknown
:: Import PGP key 7EDF681F, "Tobias Powalowski <[email protected]>", created 2011-07-18? [Y/n] Y

error: key "Tobias Powalowski <[email protected]>" could not be imported
error: failed to commit transaction (invalid or corrupted package (PGP signature))
Errors occurred, no packages were upgraded.
 [root@archbang zen]# cd /var/cache/pacman/pkg;ls
linux-headers-3.2.2-1-i686.pkg.tar.xz  upgr-30jan12
[root@archbang pkg]# pacman -U *
warning: config file /etc/pacman.conf, line 33: directive 'ShowSize' in section 'options' not recognized.
loading packages...
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Targets (1): linux-headers-3.2.2-1

Total Installed Size:   44.64 MiB

Proceed with installation? [Y/n] Y
(1/1) checking package integrity                                                               [--------------------------------------------------------] 100%
(1/1) loading package files                                                                    [--------------------------------------------------------] 100%
(1/1) checking for file conflicts                                                              [--------------------------------------------------------] 100%
(1/1) installing linux-headers                                                                 [--------------------------------------------------------] 100%
[root@archbang pkg]# mkdir linux-headers
[root@archbang pkg]# mv *z /var/cache/pacman/pkg/linux-headers/
[root@archbang pkg]#

    Να και η εγκατάσταση του vlc

[root@archbang zen]# pacman -S vlc
warning: config file /etc/pacman.conf, line 33: directive 'ShowSize' in section 'options' not recognized.
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Targets (45): a52dec-0.7.4-5  cifs-utils-5.3-1  enca-1.13-2  faad2-2.7-2  ffmpeg-20120127-1  fluidsynth-1.1.5-1  fribidi-0.19.2-2  gsm-1.0.13-6
              jack-0.121.3-5  json-c-0.9-1  lame-3.99.3-1  libass-0.10.0-3  libasyncns-0.8-3  libdca-0.0.5-3  libdvbpsi-0.2.2-1  libdvdnav-4.2.0-2
              libdvdread-4.2.0-1  libebml-1.2.2-2  libmad-0.15.1b-5  libmatroska-1.3.0-2  libmodplug-0.8.8.3-1  libmpcdec-1.2.6-3  libmpeg2-0.5.1-3
              libpulse-1.1-2  libshout-1:2.2.2-4  libupnp-1.6.14-1  libva-1.0.15-1  lua-5.1.4-9  opencore-amr-0.1.2-1  openjpeg-1.4-1  qt-4.8.0-2
              recode-3.6-6  rtmpdump-2.4-1  schroedinger-1.0.10-1  sdl-1.2.15-1  sdl_image-1.2.12-1  smbclient-3.6.2-1  speex-1.2rc1-2  talloc-2.0.7-1
              ttf-freefont-20100919-1  x264-20111030-1  xcb-util-keysyms-0.3.8-1  xvidcore-1.3.2-1  zvbi-0.2.33-3  vlc-1.1.13-3

Total Download Size:    47.43 MiB
Total Installed Size:   237.18 MiB

Proceed with installation? [Y/n] Y
:: Retrieving packages from extra...
 a52dec-0.7.4-5-i686                                                   41.0 KiB  27.3K/s 00:02 [--------------------------------------------------------]   0%
 jack-0.121.3-5-i686                                                  351.5 KiB  42.8K/s 00:08 [--------------------------------------------------------]   0%
 libasyncns-0.8-3-i686                                                368.7 KiB  33.7K/s 00:11 [--------------------------------------------------------]   0%
 json-c-0.9-1-i686                                                    393.2 KiB  28.1K/s 00:14 [--------------------------------------------------------]   0%
 libpulse-1.1-2-i686                                                  658.1 KiB  27.4K/s 00:24 [--------------------------------------------------------]   1%
 fluidsynth-1.1.5-1-i686                                              833.3 KiB  22.5K/s 00:37 [--------------------------------------------------------]   1%
 libdvbpsi-0.2.2-1-i686                                               888.1 KiB  21.3K/s 00:42 [--------------------------------------------------------]   1%
 libdca-0.0.5-3-i686                                                  991.7 KiB  20.7K/s 00:48 [--------------------------------------------------------]   2%
 qt-4.8.0-2-i686                                                       21.4 MiB  45.1K/s 08:06 [--------------------------------------------------------]  45%
 sdl-1.2.15-1-i686                                                     21.7 MiB  44.9K/s 08:16 [--------------------------------------------------------]  45%
 sdl_image-1.2.12-1-i686                                               21.7 MiB  44.7K/s 08:19 [--------------------------------------------------------]  45%
 libdvdread-4.2.0-1-i686                                               21.8 MiB  44.4K/s 08:22 [--------------------------------------------------------]  45%
 libdvdnav-4.2.0-2-i686                                                21.8 MiB  44.2K/s 08:26 [--------------------------------------------------------]  46%
 lua-5.1.4-9-i686                                                      22.0 MiB  44.1K/s 08:32 [--------------------------------------------------------]  46%
 talloc-2.0.7-1-i686                                                   22.1 MiB  43.7K/s 08:37 [--------------------------------------------------------]  46%
 cifs-utils-5.3-1-i686                                                 22.1 MiB  43.5K/s 08:40 [--------------------------------------------------------]  46%
 smbclient-3.6.2-1-i686                                                29.7 MiB  46.1K/s 11:00 [--------------------------------------------------------]  62%
 libebml-1.2.2-2-i686                                                  29.8 MiB  46.0K/s 11:05 [--------------------------------------------------------]  62%
 libmatroska-1.3.0-2-i686                                              30.0 MiB  45.5K/s 11:16 [--------------------------------------------------------]  63%
 zvbi-0.2.33-3-i686                                                    30.3 MiB  45.2K/s 11:26 [--------------------------------------------------------]  63%
 libmpcdec-1.2.6-3-i686                                                30.3 MiB  45.0K/s 11:29 [--------------------------------------------------------]  63%
 gsm-1.0.13-6-i686                                                     30.3 MiB  44.8K/s 11:33 [--------------------------------------------------------]  63%
 lame-3.99.3-1-i686                                                    30.6 MiB  44.6K/s 11:42 [--------------------------------------------------------]  64%
 libva-1.0.15-1-i686                                                   30.9 MiB  44.4K/s 11:54 [--------------------------------------------------------]  65%
 opencore-amr-0.1.2-1-i686                                             31.3 MiB  44.0K/s 12:08 [--------------------------------------------------------]  65%
 openjpeg-1.4-1-i686                                                   31.4 MiB  43.8K/s 12:15 [--------------------------------------------------------]  66%
 rtmpdump-2.4-1-i686                                                   31.5 MiB  43.4K/s 12:22 [--------------------------------------------------------]  66%
 schroedinger-1.0.10-1-i686                                            31.9 MiB  42.9K/s 12:42 [--------------------------------------------------------]  67%
 speex-1.2rc1-2-i686                                                   32.4 MiB  42.3K/s 13:05 [--------------------------------------------------------]  68%
 x264-20111030-1-i686                                                  32.8 MiB  42.2K/s 13:16 [--------------------------------------------------------]  69%
 xvidcore-1.3.2-1-i686                                                 33.0 MiB  41.8K/s 13:29 [--------------------------------------------------------]  69%
 ffmpeg-20120127-1-i686                                                36.5 MiB  41.0K/s 15:11 [--------------------------------------------------------]  76%
 faad2-2.7-2-i686                                                      36.7 MiB  40.9K/s 15:19 [--------------------------------------------------------]  77%
 libupnp-1.6.14-1-i686                                                 36.9 MiB  40.5K/s 15:31 [--------------------------------------------------------]  77%
 libshout-1:2.2.2-4-i686                                               36.9 MiB  40.4K/s 15:35 [--------------------------------------------------------]  77%
 libmad-0.15.1b-5-i686                                                 37.0 MiB  40.3K/s 15:41 [--------------------------------------------------------]  77%
 fribidi-0.19.2-2-i686                                                 37.1 MiB  40.1K/s 15:46 [--------------------------------------------------------]  78%
 libmpeg2-0.5.1-3-i686                                                 37.1 MiB  39.9K/s 15:52 [--------------------------------------------------------]  78%
 libmodplug-0.8.8.3-1-i686                                             37.3 MiB  39.8K/s 15:59 [--------------------------------------------------------]  78%
 xcb-util-keysyms-0.3.8-1-i686                                         37.3 MiB  39.7K/s 16:02 [--------------------------------------------------------]  78%
 ttf-freefont-20100919-1-any                                           39.2 MiB  39.0K/s 17:09 [--------------------------------------------------------]  82%
 recode-3.6-6-i686                                                     40.0 MiB  38.8K/s 17:34 [--------------------------------------------------------]  84%
 enca-1.13-2-i686                                                      40.1 MiB  38.7K/s 17:40 [--------------------------------------------------------]  84%
 libass-0.10.0-3-i686                                                  40.2 MiB  38.6K/s 17:45 [--------------------------------------------------------]  84%
 vlc-1.1.13-3-i686                                                     47.4 MiB  39.3K/s 20:37 [--------------------------------------------------------] 100%
(45/45) checking package integrity  

     Παρακάτω γίνεται η μαζική εγκατάσταση του vlc   από τερματικό

[root@archbang zen]# cd /var/cache/pacman/pkg;ls
a52dec-0.7.4-5-i686.pkg.tar.xz      libasyncns-0.8-3-i686.pkg.tar.xz      libshout-1:2.2.2-4-i686.pkg.tar.xz     sdl_image-1.2.12-1-i686.pkg.tar.xz
cifs-utils-5.3-1-i686.pkg.tar.xz    libdca-0.0.5-3-i686.pkg.tar.xz        libupnp-1.6.14-1-i686.pkg.tar.xz       smbclient-3.6.2-1-i686.pkg.tar.xz
enca-1.13-2-i686.pkg.tar.xz         libdvbpsi-0.2.2-1-i686.pkg.tar.xz     libva-1.0.15-1-i686.pkg.tar.xz         speex-1.2rc1-2-i686.pkg.tar.xz
faad2-2.7-2-i686.pkg.tar.xz         libdvdnav-4.2.0-2-i686.pkg.tar.xz     linux-headers                          talloc-2.0.7-1-i686.pkg.tar.xz
ffmpeg-20120127-1-i686.pkg.tar.xz   libdvdread-4.2.0-1-i686.pkg.tar.xz    lua-5.1.4-9-i686.pkg.tar.xz            ttf-freefont-20100919-1-any.pkg.tar.xz
fluidsynth-1.1.5-1-i686.pkg.tar.xz  libebml-1.2.2-2-i686.pkg.tar.xz       opencore-amr-0.1.2-1-i686.pkg.tar.gz   upgr-30jan12
fribidi-0.19.2-2-i686.pkg.tar.xz    libmad-0.15.1b-5-i686.pkg.tar.xz      openjpeg-1.4-1-i686.pkg.tar.xz         vlc-1.1.13-3-i686.pkg.tar.xz
gsm-1.0.13-6-i686.pkg.tar.xz        libmatroska-1.3.0-2-i686.pkg.tar.xz   qt-4.8.0-2-i686.pkg.tar.xz             x264-20111030-1-i686.pkg.tar.xz
jack-0.121.3-5-i686.pkg.tar.xz      libmodplug-0.8.8.3-1-i686.pkg.tar.xz  recode-3.6-6-i686.pkg.tar.xz           xcb-util-keysyms-0.3.8-1-i686.pkg.tar.xz
json-c-0.9-1-i686.pkg.tar.xz        libmpcdec-1.2.6-3-i686.pkg.tar.xz     rtmpdump-2.4-1-i686.pkg.tar.xz         xvidcore-1.3.2-1-i686.pkg.tar.xz
lame-3.99.3-1-i686.pkg.tar.xz       libmpeg2-0.5.1-3-i686.pkg.tar.xz      schroedinger-1.0.10-1-i686.pkg.tar.xz  zvbi-0.2.33-3-i686.pkg.tar.xz
libass-0.10.0-3-i686.pkg.tar.xz     libpulse-1.1-2-i686.pkg.tar.xz        sdl-1.2.15-1-i686.pkg.tar.xz
[root@archbang pkg]# pacman -U *
warning: config file /etc/pacman.conf, line 33: directive 'ShowSize' in section 'options' not recognized.
loading packages...
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Targets (45): opencore-amr-0.1.2-1  a52dec-0.7.4-5  cifs-utils-5.3-1  enca-1.13-2  faad2-2.7-2  ffmpeg-20120127-1  fluidsynth-1.1.5-1  fribidi-0.19.2-2
              gsm-1.0.13-6  jack-0.121.3-5  json-c-0.9-1  lame-3.99.3-1  libass-0.10.0-3  libasyncns-0.8-3  libdca-0.0.5-3  libdvbpsi-0.2.2-1
              libdvdnav-4.2.0-2  libdvdread-4.2.0-1  libebml-1.2.2-2  libmad-0.15.1b-5  libmatroska-1.3.0-2  libmodplug-0.8.8.3-1  libmpcdec-1.2.6-3
              libmpeg2-0.5.1-3  libpulse-1.1-2  libshout-1:2.2.2-4  libupnp-1.6.14-1  libva-1.0.15-1  lua-5.1.4-9  openjpeg-1.4-1  qt-4.8.0-2  recode-3.6-6
              rtmpdump-2.4-1  schroedinger-1.0.10-1  sdl-1.2.15-1  sdl_image-1.2.12-1  smbclient-3.6.2-1  speex-1.2rc1-2  talloc-2.0.7-1
              ttf-freefont-20100919-1  vlc-1.1.13-3  x264-20111030-1  xcb-util-keysyms-0.3.8-1  xvidcore-1.3.2-1  zvbi-0.2.33-3

Total Installed Size:   237.18 MiB

Proceed with installation? [Y/n] Y
(13/45) checking package integrity                                                             [--------------------------------------------------------] 100%
(13/45) loading package files                                                                  [--------------------------------------------------------] 100%
(45/45) checking for file conflicts                                                            [--------------------------------------------------------] 100%
( 1/45) installing a52dec                                                                      [--------------------------------------------------------] 100%
( 2/45) installing talloc                                                                      [--------------------------------------------------------] 100%
Optional dependencies for talloc
    python2: for python bindings
( 3/45) installing cifs-utils                                                                  [--------------------------------------------------------] 100%
( 4/45) installing recode                                                                      [--------------------------------------------------------] 100%
( 5/45) installing enca                                                                        [--------------------------------------------------------] 100%
( 6/45) installing faad2                                                                       [--------------------------------------------------------] 100%
( 7/45) installing gsm                                                                         [--------------------------------------------------------] 100%
( 8/45) installing lame                                                                        [--------------------------------------------------------] 100%
( 9/45) installing libasyncns                                                                  [--------------------------------------------------------] 100%
(10/45) installing json-c                                                                      [--------------------------------------------------------] 100%
(11/45) installing libpulse                                                                    [--------------------------------------------------------] 100%
Optional dependencies for libpulse
    alsa-plugins: ALSA support
    avahi: zeroconf support
(12/45) installing libva                                                                       [--------------------------------------------------------] 100%
Optional dependencies for libva
    vdpau-video: vdpau back-end for nvidia
    libva-driver-intel: back-end for intel cards
(13/45) installing opencore-amr                                                                [--------------------------------------------------------] 100%
(14/45) installing openjpeg                                                                    [--------------------------------------------------------] 100%
(15/45) installing rtmpdump                                                                    [--------------------------------------------------------] 100%
(16/45) installing schroedinger                                                                [--------------------------------------------------------] 100%
(17/45) installing sdl                                                                         [--------------------------------------------------------] 100%
(18/45) installing speex                                                                       [--------------------------------------------------------] 100%
(19/45) installing x264                                                                        [--------------------------------------------------------] 100%
(20/45) installing xvidcore                                                                    [--------------------------------------------------------] 100%
(21/45) installing ffmpeg                                                                      [--------------------------------------------------------] 100%
(22/45) installing jack                                                                        [--------------------------------------------------------] 100%
Optional dependencies for jack
    libffado: FireWire support
    celt: NetJACK driver
(23/45) installing fluidsynth                                                                  [--------------------------------------------------------] 100%
Optional dependencies for fluidsynth
    pulseaudio: PulseAudio sound support
    bash: init script
(24/45) installing fribidi                                                                     [--------------------------------------------------------] 100%
(25/45) installing libass                                                                      [--------------------------------------------------------] 100%
(26/45) installing libdca                                                                      [--------------------------------------------------------] 100%
(27/45) installing libdvbpsi                                                                   [--------------------------------------------------------] 100%
(28/45) installing libdvdread                                                                  [--------------------------------------------------------] 100%
Optional dependencies for libdvdread
    libdvdcss: for decoding encrypted DVDs
(29/45) installing libdvdnav                                                                   [--------------------------------------------------------] 100%
(30/45) installing libebml                                                                     [--------------------------------------------------------] 100%
(31/45) installing libmad                                                                      [--------------------------------------------------------] 100%
(32/45) installing libmatroska                                                                 [--------------------------------------------------------] 100%
(33/45) installing libmodplug                                                                  [--------------------------------------------------------] 100%
(34/45) installing libmpcdec                                                                   [--------------------------------------------------------] 100%
(35/45) installing libmpeg2                                                                    [--------------------------------------------------------] 100%
Optional dependencies for libmpeg2
    sdl:    requiered for mpeg2dec
    libxv:    requiered for mpeg2dec
(36/45) installing libshout                                                                    [--------------------------------------------------------] 100%
(37/45) installing libupnp                                                                     [--------------------------------------------------------] 100%
(38/45) installing lua                                                                         [--------------------------------------------------------] 100%
(39/45) installing qt                                                                          [--------------------------------------------------------] 100%
Optional dependencies for qt
    postgresql-libs: PostgreSQL driver
    libmysqlclient: MySQL driver
    unixodbc: ODBC driver
    libxinerama: Xinerama support
    libxcursor: Xcursor support
    libxfixes: Xfixes support
(40/45) installing sdl_image                                                                   [--------------------------------------------------------] 100%
(41/45) installing smbclient                                                                   [--------------------------------------------------------] 100%
(42/45) installing ttf-freefont                                                                [--------------------------------------------------------] 100%
Updating font cache... done.
(43/45) installing zvbi                                                                        [--------------------------------------------------------] 100%
(44/45) installing xcb-util-keysyms                                                            [--------------------------------------------------------] 100%
(45/45) installing vlc                                                                         [--------------------------------------------------------] 100%
Optional dependencies for vlc
    avahi: for service discovery using bonjour protocol
    libnotify: for notification plugin
    ncurses: for ncurses interface support
    libdvdcss: for decoding encrypted DVDs
    lirc-utils: for lirc plugin
    libavc1394: for devices using the 1394ta AV/C
    libdc1394: for IEEE 1394 plugin
    kdelibs: KDE Solid hardware integration
    libpulse: PulseAudio support
    vdpau-video: vdpau back-end for nvidia
    libva-driver-intel: back-end for intel cards
[root@archbang pkg]# uname -a
Linux archbang 3.2.2-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu Jan 26 08:28:27 UTC 2012 i686 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ AuthenticAMD GNU/Linux
[root@archbang pkg]# date
Mon Jan 30 20:42:15 EET 2012
[root@archbang pkg]#

       Διόρθωση

   Η  μαζική εγκατάσταση πακέτων να γίνεται με την εντολή

      # pacman -U *z                      ( και όχι με το # pacman -U *  γιατί θα βγεί λάθος στο τερματικό )

   ο ρόλος της εντολής είναι να κάνει εγκατάσταση όλων των πακέτων με κατάληξη  xz  ή  gz  ,  που βρίσκονται στο directory  /var/cache/pacman/pkg/

Δεν υπάρχει κανένας λόγος για όλη αυτή τη διαδικασία στην εγκατάσταση των πακέτων με το pacman -U.Το livecd πρέπει να έχει παλιά έκδοση του pacman και να βγάζει όλα αυτά τα προβλήματα.

Στην τελευταία έκδοση του pacman που μπήκε και το package signing πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ένωση των δύο .conf αρχείων (pacman.conf και pacman.conf.pacnew).Ρίξε μια ματιά στο /etc για αυτά τα αρχεία και πρόσθεσε τα νέα πράγματα του pacman.conf.pacnew στο pacman.conf

      μπορεί να είναι ένα bug του pacman  , αν και το live-cd του BRIDGE είναι ολοκαίνουρια κυκλοφορία.
  Thanks  για τις  υποδείξεις , θα βρώ τί φταίει & θα διορθώσω manual τα κατάλληλα αρχεία για να λυθεί το πρόβλημα  με το pacman που ΔΕΝ δεχόταν τα updated πακέτα.

   Όμως , η  όλη διαδικασία είναι πάρα πολύ χρήσιμη  για  offline  update  ενος Arch συστήματος , γιατί  φαίνεται καθαρά  πώς  λειτουργεί  το Arch  για να αναβαθμίσει τα πακέτα του. Μπορούμε δλδ  να τα αποθηκεύσουμε σε στικάκι & να τα περάσουμε σε μιά  άλλη  εγκατάσταση , χωρίς σύνδεση ,  ή  ακόμη  να  περάσουμε  το πακέτο  linux-headers  στο  live-cd  και να  κάνουμε  live  εγκατάσταση  του  original  AMD ή   NVidia  driver  για  μια  demonstration !  !

   Είναι  πολύ χρήσιμη γνώση  να ξέρουμε τί ακριβώς κάνει η εντολή  # pacman -U *z     γιατί  έχει  πολλές  εφαρμογές & μας  λύνει τα χέρια στο τερματικό. Και ασφαλώς σε αυτό συμφωνείτε αμφότεροι. Thanks!

    Μετά  απο  δοκίμη  στο  live-usb ,  στάθηκε αδύνατο να εγκατασταθεί  ο original AMD driver  σε live-mode , έχοντας πρώτα κάνει install το πακέτο  linux-headers. Ίσως με το live-cd   τα πράγματα  να πάνε καλύτερα.
     Παρεμπιπτόντως ,  η εγκατάσταση  του  συστήματος στο δίσκο έγινε δυνατή μόνο μέσα απο το live-cd ,  ενώ  από το live-usb  , ο installer  κολλούσε κατά την εγκατάσταση & έτσι ακυρωνόταν (  με το  Multi System Boot ).

zenwalk05]      μπορεί να είναι ένα bug του pacman  , αν και το live-cd του BRIDGE είναι ολοκαίνουρια κυκλοφορία.
  Thanks  για τις  υποδείξεις , θα βρώ τί φταίει & θα διορθώσω manual τα κατάλληλα αρχεία για να λυθεί το πρόβλημα  με το pacman που ΔΕΝ δεχόταν τα updated πακέτα.

   Όμως , η  όλη διαδικασία είναι πάρα πολύ χρήσιμη  για  offline  update  ενος Arch συστήματος , γιατί  φαίνεται καθαρά  πώς  λειτουργεί  το Arch  για να αναβαθμίσει τα πακέτα του. Μπορούμε δλδ  να τα αποθηκεύσουμε σε στικάκι & να τα περάσουμε σε μιά  άλλη  εγκατάσταση , χωρίς σύνδεση ,  ή  ακόμη  να  περάσουμε  το πακέτο  linux-headers  στο  live-cd  και να  κάνουμε  live  εγκατάσταση  του  original  AMD ή   NVidia  driver  για  μια  demonstration !  !

   Είναι  πολύ χρήσιμη γνώση  να ξέρουμε τί ακριβώς κάνει η εντολή  # pacman -U *z     γιατί  έχει  πολλές  εφαρμογές & μας  λύνει τα χέρια στο τερματικό. Και ασφαλώς σε αυτό συμφωνείτε αμφότεροι. Thanks!

Δεν είναι bug. Δες εδώ http://www.archlinux.org/news/pacman-4-moves-to-core/. Μετά το μόνο που θα χρειάζεσαι για update είναι ένα pacman -Syu. Προσωπικά το signing το έχω κλειστό. 

       Πρόβλημα.... το pacman.conf  υπάρχει στο   /etc    αλλά   το   pacman.conf.pacnew    δεν  υπάρχει πουθενά  μέσα  στον κατάλογο...  έτσι το 

    # mv /etc/pacman.conf.pacnew /etc/pacman.conf  

   δεν λειτούργησε.... Πακέτο... , τί κάνουμε τώρα ?  Μήπως  φταίει το BRIDGE LINUX ?

   Tέσπα ,  θα συνεχίσω να αναβαθμίζω  με το  κλασικό 

    # pacman -U  *z

    Καμιά  ιδέα για το τί  φταίει ??

      Και  τί  πάει να  πεί  φίλε   bat12   ότι  έχεις το  signing  κλειστό ?  Με  ποιόν  τρόπο το έκανες  & σε  τί  είναι καλύτερο αυτό ?

@zenwalk05

Τελικά το πρόβλημα είναι από το brdge όπως γράφει και το παιδί που έκανε το iso.Ρίξε μια ματιά εδώ http://millertechnologies.net/index.php?option=com_content&view=article&id=72:bridge-linux-bugs-and-fixes&catid=79&Itemid=468 όπου αναφέρει μερικά προβλήματα που υπάρχουν στο iso.

Σχετικά με το pacman.conf πρέπει να το αντικαταστήσεις με αυτό: http://pastebin.com/LE8dNhAJ

zenwalk05]      Και  τί  πάει να  πεί  φίλε   bat12   ότι  έχεις το  signing  κλειστό ?  Με  ποιόν  τρόπο το έκανες  & σε  τί  είναι καλύτερο αυτό ?

To σύνδεσμο που σου παρέθεσα πιο πάνω τον κοίταξες;
Λοιπόοον, στο νέο pacman.conf που θα δημιουργηθεί με τον τρόπο που σου λένε τα παιδιά πιο πάνω, υπάρχει μία παράγραφος που αφορά το PGP = package signing proposal. Επίσης υπάρχουν κάποια νέα comments με # μπροστά στα REPOSITORIES που αναφέρουν #SigLevel= . Από default είναι κλειστό το signing. Αν λοιπόν ΔΕΝ πειράξεις (μείνoυν ως έχουν) αυτά τα δύο σημεία θα έχεις το  signing  κλειστό.
Δεν είναι σε κάτι καλύτερο απλώς προς το παρόν με αυτό τον τρόπο έχεις λιγοτερους μπελαδες γιατί 1ον στο http://www.archlinux.org/news/pacman-4-moves-to-core/ αναφέρει:  However, until the last few details regarding database signing and keyring distribution are ironed out, this is disabled in pacman's default config. και 2ον έχουν σημειωθεί περιπτώσεις που ο keyserver να είναι υπερφορτωμένος, να μην μπορεί να στείλει τα κλειδιά και να χρειάζεται αλλαγή.

Όντως Διονύση έχουμε πια και στο Αrch package signing. Βέβαια καλή η ασφάλεια δεν λέω αλλά προσωπικά θα περιμένω να ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση πριν το ενεργοποιήσω.

bat12]Βέβαια καλή η ασφάλεια δεν λέω αλλά προσωπικά θα περιμένω να ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση πριν το ενεργοποιήσω.

Και πολυ καλα θα κανεις - εχουμε καιρο ακομα.

Δεν είναι και τόσο δύσκολη ιστορία να ενεργοποιήσει κάποιος το signing, το έχω κάνει σε 7 υπολογιστές μέχρι τώρα.

Hal9000]Δεν είναι και τόσο δύσκολη ιστορία να ενεργοποιήσει κάποιος το signing, το έχω κάνει σε 7 υπολογιστές μέχρι τώρα.

Σωστός, αλλά οι λόγοι που το έχω εκτός τους αναφέρω παραπάνω και δεν αφορούν την δυσκολία της ενεργοποίησης Wink 

       Οπαδοί  του  ARCH ,  το  πρόβλημα λύθηκε ! ! !   Είναι  πραγματικά ΕΝΑ &  ΜΟΝΑΔΙΚΟ , καλύτερο  & από  Fedora ! ! !

  [zen@archbang ~]$ su
Password:
[root@archbang zen]# pacman -Sy
:: Synchronizing package databases...
 core is up to date
 extra                                                               1195.4 KiB   225K/s 00:05 [########################################################] 100%
 community                                                           1056.9 KiB   214K/s 00:05 [########################################################] 100%
[root@archbang zen]# pacman -Su
:: Starting full system upgrade...
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Targets (5): firefox-10.0-0  kmod-4-2  orage-4.8.3-1  python2-2.7.2-5  thunderbird-10.0-0

Total Download Size:    38.05 MiB
Total Installed Size:   141.23 MiB
Net Upgrade Size:       30.54 MiB

Proceed with installation? [Y/n] Y
:: Retrieving packages from extra...
 firefox-10.0-0-i686                                                   13.2 MiB   662K/s 00:20 [########################################################]  34%
 orage-4.8.3-1-i686                                                    14.6 MiB   526K/s 00:28 [########################################################]  38%
 python2-2.7.2-5-i686                                                  23.2 MiB   526K/s 00:45 [########################################################]  61%
 thunderbird-10.0-0-i686                                               38.1 MiB   556K/s 01:10 [########################################################] 100%
(5/5) checking package integrity                                                               [########################################################] 100%
(5/5) loading package files                                                                    [########################################################] 100%
(5/5) checking for file conflicts                                                              [########################################################] 100%
(5/5) checking available disk space                                                            [########################################################] 100%
(1/5) upgrading firefox                                                                        [########################################################] 100%
(2/5) upgrading kmod                                                                           [########################################################] 100%
(3/5) upgrading orage                                                                          [########################################################] 100%
(4/5) upgrading python2                                                                        [########################################################] 100%
(5/5) upgrading thunderbird                                                                    [########################################################] 100%
[root@archbang zen]# uname -a
Linux archbang 3.2.2-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu Jan 26 08:28:27 UTC 2012 i686 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ AuthenticAMD GNU/Linux
[root@archbang zen]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs           47G  3.8G   41G   9% /
/dev            1.7G     0  1.7G   0% /dev
/run            1.7G  272K  1.7G   1% /run
/dev/sda16       47G  3.8G   41G   9% /
shm             1.7G     0  1.7G   0% /dev/shm
tmpfs           1.7G   16K  1.7G   1% /tmp
[root@archbang zen]# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          3280        790       2490          0         29        422
-/+ buffers/cache:        339       2941
Swap:         3071          0       3071
[root@archbang zen]# date
Thu Feb  2 23:01:37 EET 2012
[root@archbang zen]# exit
exit
[zen@archbang ~]$ fgl_glxgears
Using GLX_SGIX_pbuffer
3870 frames in 5.0 seconds = 774.000 FPS
3952 frames in 5.0 seconds = 790.400 FPS
3951 frames in 5.0 seconds = 790.200 FPS
3937 frames in 5.0 seconds = 787.400 FPS
3955 frames in 5.0 seconds = 791.000 FPS
3952 frames in 5.0 seconds = 790.400 FPS
3960 frames in 5.0 seconds = 792.000 FPS
3913 frames in 5.0 seconds = 782.600 FPS
3917 frames in 5.0 seconds = 783.400 FPS
[zen@archbang ~]$ fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon HD 4300/4500 Series      
OpenGL version string: 3.3.11399 Compatibility Profile Context

[zen@archbang ~]$

       Έπεσες  σε ...συλλέκτη πακέτων !  !   Όλα τα πακέτα κάθε διανομής  τα  ''αρχειοθετώ''  σε  ξεχωριστούς  καταλόγους με ημερομηνία κυκλοφορίας  & τα αποθηκεύω σε  στικάκι  , ενώ  κρατάω  &  back-up  τους  σε  εξωτερικό δίσκο ! !

     ΔΕΝ  υπάρχε ι πιό  speedάτη  διανομή  απο το  Arch  (  BRIDGE ) ,   μπουτάρει  σε χρόνο  dt   ,  ενώ  με   το   διορθωμένο  pacman.conf   τα  πακέτα  κατεβαίνουν  με  ιλιγγιώδη  ταχύτητα  700+ KB/s (  24άρι connex) ,  όχι   όπως  πρίν  που  στην καλύτερη περίπτωση  ..άγγιζε τα 60 KB/s ! !

     Thanks όλους  &  ειδικά τον  Thano   για την  γρήγορη &  άμεση  λύση  με το link  για το pacman.conf
           
     The Power of ARCH Community  is there.

zenwalk05]       Έπεσες  σε ...συλλέκτη πακέτων !  !   Όλα τα πακέτα κάθε διανομής  τα  ''αρχειοθετώ''  σε  ξεχωριστούς  καταλόγους με ημερομηνία κυκλοφορίας  & τα αποθηκεύω σε  στικάκι  , ενώ  κρατάω  &  back-up  τους  σε  εξωτερικό δίσκο ! !

     ΔΕΝ  υπάρχε ι πιό  speedάτη  διανομή  απο το  Arch  (  BRIDGE ) ,   μπουτάρει  σε χρόνο  dt   ,  ενώ  με   το   διορθωμένο  pacman.conf   τα  πακέτα  κατεβαίνουν  με  ιλιγγιώδη  ταχύτητα  700+ KB/s (  24άρι connex) ,  όχι   όπως  πρίν  που  στην καλύτερη περίπτωση  ..άγγιζε τα 60 KB/s ! !

     Thanks όλους  &  ειδικά τον  Thano   για την  γρήγορη &  άμεση  λύση  με το link  για το pacman.conf
           
     The Power of ARCH Community  is there.

Ωραίος....Καλωσόρισες στο club Tongue out. Εδώ https://wiki.archlinux.org/index.php/Main_Page έχει τα πάντα . Πολύ πράμα για διάβασμα. Και πριν από Syu ρίχνε καμιά ματιά στην αρχική σελίδα του για νέα ή προειδοποιήσεις.

Ρε zenwalk05 συγνωμη αλλα θα σου την ξανα πω παλι...Απο linux ξερεις κ να σαι καλα που γραφεις αλλα με τον τιτλο που εβαλες οταν θα το ψαχνω το θεμα πως θα το βρω; Θα το βρισκω βεβαια σε ασχετες φασεις που θα κοιταω τον καιρο.Αν θες αλλαξε τιτλο κ βαλε "εγκατασταση bringe linux ...(arch με xfce)" γιατι θα υπαρχει κοσμος που θα το θελει κ δεν θα το βρισκει

       Καλά   ρε  οπαδοί   του  ARCH ,   όταν  αλλάζει  ο  πυρήνας  της  διανομής  σας ,  ΠΩΣ  ΤΗΝ  ΠΑΛΕΥΕΤΕ  από   θέμα  γραφικών  &  X  server   ?????????????????????
       Όσο  είχα  μέσα  τον  3.2.2-1 kernel  με  το  πακέτο  linux-headers-3.2.2-1    o   amd-driver   δούλευε   περίφημα.
       Μόλις   αναβαθμίστηκε   στον  3-5  kernel   με  το  αντίστοιχο   linux-headers  πακέτο   &   ακολούθησα   την   διαδικασία   επανεγκατάστασης  του  amd-driver   με  απόλυτα  σωστό  τρόπο ,  με   βγάζει  μόνο   σε   μαύρη  οθόνη   με  τον  κέρσορα  να  αναβοσβύνει .  Alt +  F2  για  τερματικο ,  όλα  ΟΚ ,  αλλά  startx   ΑΔΥΝΑΤΟΝ  να  πάρει  μπρός.  Με  το  Fedora  16  κανένα  πρόβλημα.  Τί  χάλι   είναι  αυτό με  το  ARCH ?  To  ίδιο  συμβαίνει  κάθε  φορά  που  αλλάζει  ο  kernel  &   με  το   CHAKRA.    Σαν  το  Salix  είναι  και το Arch  ???  Τα  ίδια  χάλια  ???     Fedora  ,   open Suse ,  Mageia &  Ubuntu  λοιπόν ,  που  είναι  σοβαροί  οι  developers.

Έχω NVidia που βγάζει *σοβαρούς* drivers για Linux (για να χρησιμοποιήσω λίγο την ορολογία σου) και δεν μ' απασχολούν αναβαθμίσεις του πυρήνα. Έτσι απλά!

        'Εχω  &   AMD   &   ΝVidia  κάρτα  γραφικών   που  κατά  καιρούς  την  κάνω  αλλαγή  στο  σύστημα  &   χρησιμοποιώ   ΜΟΝΟ   τους   original   drivers   &   για  τις  δύο  κάρτες  γραφικών.  Χαίρομαι  που   χρησιμοποιείς   την   ορολογία  μου  ,  γιατί  με  τις  παραπάνω  σοβαρές  διανομές  ΔΕΝ   μου  βγήκε  ΠΟΤΕ  πρόβλημα   κατά  την  αναβάθμιση  του  πυρήνα  που   την  ακολουθεί  επανεγκατάσταση   του   linux-video-driver   της  κάρτας ,  από  τερματικό  πάντα.  Συνεπώς ,  έχω   εμπειρία  &  με  τις  2  κάρτες  που  ΕΣΥ  ΔΕΝ   έχεις.  Άρα  ΔΕΝ  μπορείς  να  κρίνεις  ποιά   εταιρία   βγάζει  τους  ''σοβαρούς''  drivers  &    ποιά  όχι .    & Ασφαλώς    &   η   AMD   είναι   πολύ  καλύτερη  επιλογή  τόσο   για   GPU    όσο  για  CPU .
       Αυτό  που  έγραψες   ,  οτι  ΔΕΝ   σε  απασχολούν   οι  αναβαθμίσεις  του  πυρήνα  είναι  πραγματικά  μιά   πάρα  πολύ  '' σοβαρή ''  κουβέντα  που  μπορεί  και  να  εκφράζει  ολόκληρο  το  ''πνεύμα'' της  διανομής. Όμως  ,  ΠΩΣ   το  καταφέρνεις  να  αναβαθμίζεις  ΌΛΑ  τα  άλλα   πακέτα  εκτός  απο τον  πυρήνα ,  μέσω   pacman , αφού   αυτόματα  αναβαθμίζονται  τα  πάντα  στο  σύστημα  ,  αυτό  μόνο  ΕΣΥ  το  ξέρεις  &  πραγματικά  καθόλου  ΔΕΝ  με  αφορά  ,  αν   έτσι  απλά  ''ξεπερνάς''  το  πρόβλημα  με  το ARCH. 
        Σπουδαία   απάντηση  , πραγματικά ,  &  το  εννοώ.

Μεγαλύτερη εμπειρία στις AMD/ATI κάρτες γραφικών από 'μένα αποκλείεται να έχεις. Και αυτό γιατί και κάτοχος συγκεκριμένης κάρτας γραφικών έχω υπάρξει στο παρελθόν και ασχολήθηκα με τους drivers της από την εποχή του Mandrake 9.0 (google it για το πότε βγήκε) και άπειρες δοκιμές εγκατάστασης τους έχω κάνει και μέχρι πολύ πρόσφατα σε υπολογιστές φίλων που έχουν τέτοιες κάρτες, και μάλιστα με τους κλειστούς, άρα επίσημους οδηγούς της εταιρείας. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε εγκατάσταση drivers σε Arch, δοκιμές έχω κάνει και στις διανομές που *εσύ* χαραχτηρίζεις *σοβαρές* (Mandriva, Mint etc.). Και δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λέει η πλειοψηφία της κοινότητας που χρησιμοποιεί τέτοιες κάρτες. Κι αν σε διανομές που έχουν ένα release cycle η εγκατάσταση των κλειστών drivers είναι απλά tricky, τη στιγμή που στους αντίστοιχους drivers της NVidia αρκεί η εγκατάσταση ενός πακέτου και τίποτα παραπάνω, στις κυλιόμενες διανομές τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, αφού οι drivers της AMD/ATI αδυνατούν να ακολουθήσουν την ροή του xorg και των κυλιόμενων διανομών. Ελπίζω να σε κάλυψα, γιατί ατημέλησα να περάσω και 'γώ με χρωματάκια το post μου.

Επίσης, αυτό που λες για αναβάθμιση όλων των πακέτων εκτός από τον πυρήνα, δεν στέκει. Πάντα αναβαθμίζω όλα τα πακέτα, συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα, και ο driver της NVidia ποτέ δεν μου πέταξε πρόβλημα.

         Ώστε  λοιπόν ,  σύμφωνα  με  τα  γραφόμενά  σου ,  που  δεν  τα  αμφισβητώ ,  ως  καλοπροαίρετα ,  αλλού  είναι  το  πρόβλημα  &   μάλιστα  τεράστιο. Και  έχει  και  όνομα  βαρύγδουπο .  Κυλιόμενη  διανομή .  Κάτι   σαν  το  συγκρότημα   ''Κυλιόμενοι  λίθοι''   που  ο  Συνταγματάρχης  της  γνωστής Λούφας  μετέφραζε   κατά  την  ''χρυσή  επταετία''   του  ''μυθικού  φοίνικα'' .  Νά  και  κάτι  που  μάθαμε  σήμερα.. ότι  η  AMD  ΔΕΝ  μπορεί  να  ακολουθήσει  τις  ''εξελίξεις-μεταλλάξεις''  του  προβληματικότατου  Xorg server  ,   ενώ  η  ...NVidia  το   μπορεί  !  !  !  !  !  !  !  !   & με  ένα  μόνο  πακέτο  , άν  κατάλαβα   καλά.   Συμπέρασμα  :   οι  κάτοχοι  AMD   εξ ορισμού   ΔΕΝ  έχουν  καμιά  δουλειά  να  ασχοληθούν  με  το  τεχνολογικό  θαύμα  που  λέγεται  ARCH   αφού  η  διανομή   ...κυλίεται..  & οι  developers  του  arch βέβαια  , πουθενά  δεν  έχουν  βάλει  το χέρι  τους  στην  όλη  προβληματική  συμπεριφορά  του  X  server... τα  συμπεράσματα  δικά  σας  ,  οπαδοί  του  linux.

    Tέσπα ,  αυτά που  έγραψες  ξεκαθάρισαν  το  τοπίο πάρα  πολύ ,  αλλά  όταν  λες  ότι  ο driver της  Nvidia  δεν  έβγαλε  ποτέ  πρόβλημα  ,  ΔΕΝ  αναφέρεις  πουθενά  αν  εννοείς  τον  original  ΝVidia 290.20  ή  τον  έτοιμο   από  την  διανομή. Ψιλά  γράμματα.. Ούτε  με  έπεισες  σε  τίποτα  &  κανέναν  επίσης  ,  γιατί  η  NVidia  τα  πάει  καλύτερα  στο  linux.  Αυτό  ίσχυε  πριν  10 χρόνια ,  δεν έχει  καμιά  σχέση  με  το  σήμερα.

Για να σου λύσω λοιπόν κι αυτήν την απορία, χρησιμοποιώ τον driver της NVidia από τ' αποθετήρια της διανομής και, όπως ανέφερα ήδη, δουλεύει άψογα και το εννοώ αυτό που λέω.

Οι κυλιόμενες διανομές, αλλά και γενικότερα οι διανομές, δεν είναι υπεύθυνες για την διόρθωση κλειστών drivers και δεν φέρουν καμία ευθύνη που η AMD/ATI έχει γραμμένους τους χρήστες Linux στα παλαίοτερα των υποδημάτων της. Και τίποτα σχεδόν δεν έχει αλλάξει την τελευταία 5ετία γι' αυτό, αφού το 2010 που δοκίμασα και πάλι, η εγκατάσταση των κλειστών drivers της σε Arch Linux ήταν πραγματική περιπέτεια, και περιλάμβανε υποβάθμιση του xorg (γιατί ο κλειστός catalyst δεν υποστήριζε τον τελευταίο), χειροκίνητη παρέμβαση σε αρχεία και άλλα τέτοια ευτράπελα. Με την NVidia το μόνο που χρειάζεται είναι ένα

pacman -S nvidia

restart X και τέλος.

Μια γενική τοποθέτηση. Οι κυλιόμενες ή ρέουσες διανομές με τις συνεχείς αναβαθμίσεις έχουν κάποιες φορές προβλήματα σταθερότητας. Το καλό σε διανομές όπως το Arch ή και το Slackware είναι η απλή και ξεκάθαρη δομή τους. Αν καταλάβουμε τη διανομή τότε ξέρουμε αν κάτι πάει λάθος που να ψάξουμε.
Γεγονός είναι πως σε γενικές γραμμές η Nvidia έχει δώσει περισσότερο σημασία στο Linux απο ότι η ATI/AMD. Επίσης, οι (κλειστοί) drivers της ATI έχουν μικρότερο χρόνο υποστήριξης. (Για τη Radeon 9700 διατηρούσα Debian Stable ου είχε παλιό πυρήνα προκειμένου να έχω τον κλειστό οδηγό.)
@Zenwalk αν έχει Catalyst 12.1 υπάρχουν προβλήματα γενικά με τον Driver. Πχ σε Gnome 3.

          Το  ότι   έχεις  2   χρόνια  να  τεστάρεις  τη  συμπεριφορά  του σημερινού  original   AMD-linux-driner  12.1  ( 8.93)    ΔΕΝ   σημαίνει  καθόλου  πως   η  μέχρι  τώρα  εμπειρία  σου  στις  κάρτες  AMD   είναι  θέσφατο. 2  χρόνια   είναι  πραγματικά  ΤΕΡΑΣΤΙΟ  διάστημα  αποχής  από  τα  δρώμενα  &  έχεις  χάσει  ολόκληρους  κύκλους   επεισοδίων.
          Καταρχήν ,  αν  μία   εταιρία   έχει  κυριολεκτικά  γραμμένους  στα  π@π.............    της    όλους  τους  χρήστες  LINUX  ,  αυτή   ασφαλώς   είναι   η   NVidia    &   σε   καμία   περίπτωση   η  AMD.  Πάρε  &  τον  λόγο  παρακάτω.
            Αγόρασα  ένα  laptop  DELL  N5110   με   ΝVidia  525M  1GB DDR3 RAM  ,  Intel  i3  2310  2.10 GHz  &   4 GB  DDR3 RAM  με  500άρι  HDD  το  Σεπτέμβρη '11.  Aνεξάρτητη  η  NVidia  ,  αλλά   με  την   μ@λ...........σμένη    τεχνολογία   Optimus   για   οικονομία  στην  μπαταρία  δήθεν.  Το  αποτέλεσμα.  Ακόμα  περιμένω  να  βγεί    driver   από  την  NVidia   για  υποστήριξη  Optimus  στο  LINUX ,  γιατί  το  laptop  ,  όπως  &  τα  περισσότερα  μοντέλα  ΔΕΝ   έχουν  multiplexer   στο   BIOS ,  σκοπίμως  ,  για   να  χτυπηθεί   το  Linux.
           Με    την  AMD    δεν   θα  συνέβαιναν  αυτά  τα  καραγκιοζιλίκια  ,  αν  αγόραζα  τη  σωστή  κάρτα  γραφικών.  Και   κάτι  ακόμα. Τρέχω  ,  στο  desktop PC πάντα  ,  Ubuntu 11.10 ,  openSUSE 12.1 ,  Fedora  16 ,  Mageia  1  Gnome  ,  Mandriva  2010.2  Gnome ,  PCLinuxOS  2012.2   με   τον   original  AMD   12.1  ( 8.93 )  εγκατεστημένο  πάντα  από  τερματικό  &   με  αναβαθμίσεις  του  AMD-driver   κάθε  μήνα  ,  χωρίς   το   παραμικρό  πρόβλημα.  Φταίει   καθόλου  η   AMD   που  δεν  παίζει  στο  ARCH   μετά  την  αλλαγή  του  πυρήνα  ????????
          Ποιά    μάς   έχει  γραμμένους ,  η  AMD  ή  η  NVidia  ?????

         Ά  ,  και  κάτι  ακόμη  , που  ξέχασα να  γράψω...   οι  ευχές  του  Επίτιμου   να   συντροφεύουν   κάθε   δραστηριότητά  σου  στο  ARCH   &    στο   hardware   των   συστημάτων   που  το  φιλοξενούν !  !  !Tongue out

Φάσκεις και αντιφάσκεις, από την μια μας λες, έχουν αλλάξει πολλά τα τελευταία 10 χρόνια στην ποιότητα των drivers της AMD/ATI, δηλαδή τολμάς να πας αρκετά πίσω στο χρόνο και από την άλλη σε ενόχλησε που μίλησα για μια εμπειρία που είχα πριν από 17 μήνες, δηλαδή ούτε 2 χρόνια, εκτός κι αν πιστεύεις ότι άλλαξαν τόσα πολλά μέσα σε αυτούς τους 17 μήνες, που η μέρα έγινε νύχτα, οπότε πάω πάσο. Παρεπιπτόντως, το Arch που κοροϊδεύεις (μία φράση: όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια), ήταν η πρώτη διανομή που δοκίμασα μέχρι τότε, και η μοναδική μέχρι σήμερα, που, έστω και μ' αυτόν τον κουτσουρεμένο τρόπο, οι drivers της της AMD/ATI δούλεψαν. Το πραγματικό θέμα όμως είναι το πώς κατάφερα να δουλέψουν. Έπρεπε πρώτα να εφαρμόσω ένα κάρο αλχημείες και γιατροσόφια και αναφέρθηκα ήδη σε μερικές (όχι όλες) απ' αυτές. Όπως είπε και ο Διονύσης, αλλά όπως διαβάζω και 'γώ σε πολλά μυνήματα σε διάφορα forums από χρήστες AMD/ATI + Gnome 3 αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά glitches. Κι αν για 'σένα αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα, γι' αυτούς λέει πολλά. Πρόσεξε: συμβαίνει ΤΩΡΑ, ούτε 10 χρόνια πριν, ούτε καν 17 μήνες πριν. Τι να το κάνω που μια εταιρεία παράγει πολύ καλές κάρτες γραφικών, ίσως και καλύτερες από NVidia (που και αυτό αμφίβολο είναι, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, πότε βγαίνει μπρος η μία εταιρεία και πότε η άλλη). Όταν μία εταιρεία, υποστηρίζει με τόσο ανεπαρκή τρόπο το λειτουργικό μου, όσο καλό προϊόν και να φτιάχνει, για 'μένα (και πίστεψε με, όχι μόνο για 'μένα), είναι απλά ένα ΤΙΠΟΤΑ. Τα τελευταία 9 χρόνια, σε όλους τους υπολογιστές (δικούς μου και μη) που έχω περάσει τους κλειστούς drivers της NVidia, απλά ΔΟΥΛΕΨΑΝ. Ούτε αλχημείες, ούτε γιατροσόφια και μανιβέλλες. Η AMD/ATI καλά - καλά δεν υποστηρίζει ούτε GPU Accelerated video (αλά NDPAU) και μου μιλάς κατά τ' άλλα για ποιότητα στους drivers της, τη στιγμή που στα Windows δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα. Σου φταίει ο xorg γιατί, όπως ισχυρίζεσαι, είναι προβληματικός (για την NVidia γιατί δεν είναι;), σου φταίει το Arch, σου φταίνε γενικά οι κυλιόμενες διανομές, όλα σου φταίνε, εκτός από την AMD/ATI. Και στην τελική, αν δεν σου κάνει το Arch, μην το χρησιμοποιείς (σε ανάγκασε κανείς;), όχι να απαξιώνεις και να μηδενίζεις τον κόπο τόσων ανθρώπων που αγωνίζονται συνεχώς και αδιάκοπα για νά 'χει ο χρήστης κυριολεκτικά στο πιάτο, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει και όχι να περιμένει 6 μήνες, 9 μήνες ή 1 ολόκληρο χρόνο, ότι τελευταίο κυκλοφορεί στον κόσμο του Linux (και αυτό είναι και το νόημα των κυλιόμενων διανομών). Όπως και νά 'χει, εδώ θα συνεχίζω να αναβαθμίζω όλο το σύστημα, λειτουργικο + προγράμματα, απροβλημάτιστα και χωρίς σπασίματα, όπως πράττω ήδη τον τελευταίο 1.5 χρόνο.

zenwalk05]         Ά  ,  και  κάτι  ακόμη  , που  ξέχασα να  γράψω...   οι  ευχές  του  Επίτιμου   να   συντροφεύουν   κάθε   δραστηριότητά  σου  στο  ARCH   &    στο   hardware   των   συστημάτων   που  το  φιλοξενούν !  !  !Tongue out

Keep on trolling. 

           Όταν   σε  όλα τα   Ubuntu  από  10.11  &  πίσω  ,  στο  Fedora  16  LXDE  ,  Mageia  1  Gnome  ,  Mandriva  2010.2  Gnome  &   PCLinuxOS 2012.2     με  τον  original  driver  της  AMD  12.1    έχω   full   3D   Compiz Fusion  Desktop   ,   ενώ   σε   OpenSuse 12.1 KDE & LXDE   o  ίδιος   driver   λειτουργεί   απροβλημάτιστα   &   με  τα  παραπάνω   καλύπτω  κάθε   ανάγκη ,   μοιραία  γίνεται  η  σύγκριση  με  οποιαδήποτε  άλλη   διανομή  που  δεν  συμβαίνει  το  ίδιο.  Σε  ΟΛΕΣ   τις  άλλες  διανομές  δλδ ,  κατά  το  δικό  σου  σκεπτικό ,  η  AMD  τα  πηγαίνει   περίφημα  γιατί   κυκλοφορούν  με  την  παλιά  version  του  Xorg  server ,  ενώ   στο  ARCH  ,  που  έχει  ό,τι  πιό  καινούριο  ,  ΔΕΝ...    Η   επιχειρηματολογία  για  το  πoιά  είναι  καλύτερη  κάρτα  δεν  έπεισε  και  πάλι  , ανακατεύοντας  μέσα  windows &  linux ,  ενώ  λέξη  δεν  έγραψες  για  την  πατάτα  τεχνολογία  Optimus  στο  LINUX.  Τα  συμπεράσματα  δικά  σας φορουμίτες.
         Όσο  για  την  αλεπού ,  που  τα  κάνει  κρεμαστάρια  τώρα.... Από  τα  όσα  πόσταρα  στην  αρχή , σου  φαίνεται  να  δυσκολεύτηκα  πολύ  να  καταλάβω  πώς  λειτουργεί  το ARCH ????   Νομίζω  πώς  ΔΕΝ  έχει  καμία  διαφορά  από  τα  υπόλοιπα  linux.   Ή  μήπως  θεωρείς  τον  εαυτό  σου  guru  στο  linux  επειδή  τρέχεις ARCH  &  μόνον  ARCH ??! ! ! !   Μάλλον  το  αντίθετο  θα έπρεπε  να  νομίζεις..
         & επειδή  σαφώς  η  AMD  είναι  1000%  συμβατή   με  τη  φιλοσοφία  του  LInux  τόσο  σε  επίπεδο CPU  όσο  & σε  GPU  ,  δεν  υπάρχει  λόγος  να επιμένουμε  στην  λογική  του  διδύμου  Intel-NVidia  που  ταυτίζεται  με  τα  παράθυρα.  Όταν  κατασταλάξει  το  ARCH  από  πλευράς  X  server  , τότε  το  ξανασυζητάμε ,  άλλωστε  την  πρωτοπορία  στα  νέα πακέτα  &  τον  kernel  δεν  τα  έχει  κατ'  αποκλειστικότητα  η  διανομή  του pacman.  Αλχημείες ,  γιατροσόφια &  μανιβέλλες  ήταν  κάποτε ,  τον  καιρό  που  από  τερματικό  προσπαθούσες  να φτιάξεις  γραφικό  περιβάλλον  για  το  arch  σου ,  &  απ' ό,τι  φαίνεται  ,  οι  αρτηριοσκληρωτικοί   developers  καλά  κρατούν.. 
         Keep  walking  with  pacman.

       Περιμέναμε  τα  ''Φώτα''  σου  ρε  HAL  ,  να  μας  ''φωτίσεις''    γιατί   το  Arch  είναι   το  μέτρο   σύγκρισης   για  όλες   τις  διανομές  LINUX  &   για  τις  κάρτες  γραφικών..  17  μήνες  μακριά  από  τις  εξελίξεις  στους  AMD  drivers ,   λέξη   γιατί   στις  υπόλοιπες  διανομές  παίζει   μιά  χαρά  χωρίς  πρόβλημα ,  λέξη   για  τον   καταστροφικό   συνδυασμό   Intel  i3 ,  i5  , i7   με   NVidia  ,  λόγω  ενσωματωμένων   γραφικών   στη  CPU   ,   καμιά   αναφορά   γιατί   ακόμα  και   με  τον  αρχικό   Xorg   server  του  Arch   ,  στην  αμέσως   επόμενη  αναβάθμιση  του  X  server  της  διανομής  ,  το  γραφικό  περιβάλλον  πάει  περίπατο ,  χωρίς   να  φταίει   καθόλου   η  διανομή   ,  πάντα ..     Με  δυό  λόγια  ,  μας  έπεισες.  Και  υποτίθεται  ότι  όποιος  ασχολείται  με  Linux  ,  τουλάχιστον  έχει  θετική  σκέψη  &   συγκρίνει  τη  συμπεριφορά  κάθε  διανομής  με  τις  υπόλοιπες.
        Τί   παραπάνω  μπορεί  να  μάθεις  κανείς  χρησιμοποιώντας  arch ,  και  σε  τί  ζημιώνεται  που  δεν   το  χρησιμοποιεί  ,  λόγω  προβλημάτων  στον  X  server ??

Μπορείς να ανατρέξεις στο wiki του archlinux για να δεις τι μπορείς να περιμένεις από αυτό και τι είναι στην ουσία. Π.χ : <<Από την άλλη πλευρά, το Arch Linux διατηρεί τις εγγενείς πολυπλοκότητες ενός GNU/Linux λειτουργικού συστήματος άθικτες, ενώ ταυτόχρονα τις εκθέτει στον χρήστη την ίδια στιγμή.>> ή <<Το λειτουργικό σύστημα Arch Linux δίνει μεγαλύτερο προβάδισμα στην κομψότητα του σχεδιασμού, παρά σε περιττές διορθώσεις (patches), αυτοματισμούς, γραφικά εφέ (eye candy) ή "φιλικότητα προς τον χρήστη". Διορθώσεις λογισμικού συνεπώς μειωμένες στο ελάχιστο.>> από το https://wiki.archlinux.org/index.php/The_Arch_Way_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC)
Οπότε ίσως να μην σε καλύπτει η συγκεκριμένη διανομή και κυρίως να μην υποβαθμίζουμε τον κόπο ανθρώπων που ασχολούνται με διανομές αμισθί και στον ελεύθερό τους χρόνο προσφέροντας ότι καλύτερο μπορούν στην κοινότητα και μέσα στην φιλοσοφία της κάθε διανομής. 

Έχουν βγει πρόσφατα εκδόσεις του BRIDGE με KDE και Cinnamon ενώ το όλο εγχείρημα είναι προς το παρόν one man show.