Τι είναι αυτή η κονσόλα/τερματικό; Πως την χρησιμοποιώ; Ποιες είναι οι βασικές εντολές;

Η κονσόλα ή τερματικό είναι απλά η γραμμή εντολών του Linux.

Μη τη φοβάστε.
Σε πολλές περιπτώσεις, θα σας διευκολύνει πολύ για να κάνετε μια απλή δουλειά στα γρήγορα.

Ουσιαστικά, για ότι κάνετε στην κονσόλα, υπάρχουν και αντίστοιχες γραφικες εφαρμογές. Αλλά στο forum, συνήθως δίνουμε βοήθεια με εντολές κονσόλας γιατί έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το ποιο γραφικό περιβάλλον έχετε (Gnome, KDE, Xfce, κοκ). Βλέπετε κάθε γραφικό περιβάλλον έχει τις δικές του εφαρμογές...

Να μερικές βασικές εντολές με τις επεξηγήσεις τους.
Σημείωση: φάκελος=κατάλογος.

ls (σκέτο) ή ls dir
Εμφάνιση των περιεχομένων του φακέλου με όνομα "dir". Αν το όρισμα dir παραληφθεί, εμφανίζονται τα περιεχόμενα του τρέχοντος φακέλου. Δίνοντας την εντολή ls -l dir, εμφανίζεται μια πιο λεπτομερής λίστα των περιεχομένων του φακέλου dir. Αρχικά, όταν ανοίγετε μια κονσόλα/τερματικό, βρίσκεστε στο προσωπικό φάκελο σας (που είναι γνωστό και ως "home"). Αρα, αν τρέξετε ένα τερματικό και δώσετε ls θα δείτε κατευθείαν τα προσωπικά σας αρχεία.

cd fakelos
Μετάβαση στον φάκελο με όνομα fakelos ο οποίος γίνεται ο τρέχων.

Για να ανέβουμε ένα επίπεδο πάνω στην ιεραρχία των φακέλων, δίνουμε

cd ..

Δίνοντας την εντολή cd χωρίς όρισμα ή cd ~, επιστρέφουμε στον προσωπικό μας φάκελο.

mkdir onoma
Δημιουργία φακέλου με όνομα onoma

rmdir fakelos
Διαγραφή του φακέλου fakelos. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να είναι κενός.

cp arxeio1 arxeio2
cp arxeio1 arxeio2 ...arxeioN fakelos

Χρησιμοποιώντας την πρώτη σύνταξη, το αρχείο arxeio1 αντιγράφεται στο αρχείο arxeio2. Αν το δεύτερο αρχείο δεν υπάρχει, δημιουργείται. Στην αντίθετη περίπτωση, το παλιό περιεχόμενό του χάνεται. Χρησιμοποιώντας τη δεύτερη σύνταξη, το αρχείο ή τα αρχεία που προσδιορίζονται από τα arxeio1 arxeio2 ... αντιγράφονται στον κατάλογο fakelos. Όπως και στο DOS, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης χαρακτήρων ομαδοποίησης: δίνοντας π.χ. την εντολή cp temp* old, αντιγράφουμε όλα τα αρχεία του τρέχοντος καταλόγου που αρχίζουν από temp στον υποκατάλογο old του τρέχοντος καταλόγου.

Τέλος, αν θέλουμε να αντιγράψουμε κάποιο/α αρχείο/α από άλλον κατάλογο στον τρέχοντα, αντί του dir, δίνουμε μία τελεία που συμβολίζει τον τρέχοντα κατάλογο, π.χ. cp docs/* .

mv file1 file2 mv file1> file2 ... dir
Χρησιμοποιώντας την πρώτη σύνταξη, το αρχείο file1 μετακινείται, δηλ. μετονομάζεται σε file2. Αν προϋπήρχε αρχείο με το όνομα αυτό, τα περιεχόμενά του χάνονται.

Χρησιμοποιώντας τη δεύτερη σύνταξη, το αρχείο ή τα αρχεία που προσδιορίζονται από τα file1, file2 ... μετακινούνται στον κατάλογο dir και διαγράφονται από την αρχική τους θέση.

rm file1 file2 ...
Διαγραφή του αρχείου ή των αρχείων που προσδιορίζονται από τα file1 file2 ...

date
Εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας.

man <εντολή>
Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την εντολή <εντολή>. Δίνοντας π.χ. man talk, παίρνουμε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της εντολής talk.

pwd
Εμφανίζει τον τρέχοντα κατάλογο.

Παράδειγμα εντολής:
ls -l

Παίρνουμε μια λίστα σαν κι αυτή:

lrwxrwxrwx 1 dimitris dimitris  25 2008-04-04 22:22 21 -> Documents/CPress/LF-el/21
drwxr-xr-x 2 dimitris dimitris 4096 2008-02-11 02:45 9wm
-rw-r--r-- 1 mpapas    noc  10 2008-04-06 13:17 update1
drwxr-xr-x 15 dimitris dimitris 4096 2007-07-02 22:58 ballistics_demo
lrwxrwxrwx 1 dimitris dimitris  11 2007-12-07 23:04 Data -> /media/hda3
drwxr-xr-x 4 dimitris dimitris 4096 2008-04-08 22:10 Desktop
drwxr-xr-x 2 dimitris dimitris 4096 2007-12-19 00:49 Digikam
lrwxrwxrwx 1 dimitris dimitris  12 2007-12-03 22:50 Documents -> /media/hda2/
drwxr-xr-x 3 dimitris dimitris 4096 2008-03-25 02:41 HP Scanjet 2400

Η πρώτη στήλη αποτελείται από 10 χαρακτήρες. Ο πρώτος χαρακτήρας μας πληροφορεί για το αν πρόκειται για αρχείο ή κατάλογο (ένα - σημαίνει αρχείο κι ένα d σημαίνει κατάλογος). Οι επόμενοι 9 χαρακτήρες δείχνουν τα δικαιώματα προσπέλασης (permissions) του αρχείου ή καταλόγου. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί να είναι: α) δικαίωμα ανάγνωσης (read - συμβολίζεται με το γράμμα 'r'), β) δικαίωμα εγγραφής (write - συμβολίζεται με το γράμμα 'w'), γ) δικαίωμα εκτέλεσης (execute - συμβολίζεται με 'x').

Οι 3 πρώτοι από τους 9 χαρακτήρες δείχνουν τα δικαιώματα του χρήστη που είναι ιδιοκτήτης του αρχείου ή καταλόγου και ο οποίος φαίνεται στην τρίτη στήλη. Αν π.χ. έχει όλα τα δικαιώματα, οι χαρακτήρες αυτοί θα είναι 'rwx', ενώ αν έχει μόνον δικαίωμα ανάγνωσης και εγγραφής, θα είναι 'rw-'. Οι επόμενοι 3 χαρακτήρες δείχνουν τα δικαιώματα των χρηστών που ανήκουν στο group που εμφανίζεται στην τέταρτη στήλη. Οι τελευταίοι 3 χαρακτήρες δείχνουν τα δικαιώματα των υπόλοιπων χρηστών (others). Στις στήλες που ακολουθούν εμφανίζονται κατά σειρά:

 • ένας αριθμός που για ένα αρχείο είναι συνήθως 1, ενώ για έναν κατάλογο είναι ο αριθμός των υποκαταλόγων που περιέχει
 • o ιδιοκτήτης του αρχείου ή καταλόγου
 • το group
 • το μέγεθος του αρχείου σε bytes
 • η ημερομηνία δημιουργίας ή τελευταίας τροποποίησης του αρχείου ή καταλόγου
 • το όνομα του αρχείου ή καταλόγου

Π.χ.το αρχείο update1 είναι αρχείο που ανήκει στο χρήστη mpapas. Ο χρήστης αυτός έχει δικαίωμα ανάγνωσης και εγγραφής στο αρχείο. Δικαίωμα ανάγνωσης έχουν επίσης οι χρήστες που ανήκουν στο group noc καθώς και οι υπόλοιποι χρήστες.

chmod [u/g/o] +/- r/w/x arxeio
Μέσω της εντολής αυτής, μπορούμε να μεταβάλλουμε τα δικαιώματα πρόσβασης ενός αρχείου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είμαστε ιδιοκτήτες του αρχείου.

Το u συμβολίζει τον ιδιοκτήτη του αρχείου (user), το g συμβολίζει την ομάδα (group) και το o τους άλλους (others). Τα + και - σημαίνουν εκχώρηση ή να αφαίρεση ενός δικαιώματος αντίστοιχα. Π.χ. για να εκχωρήσουμε στο group και τους άλλους το δικαίωμα εγγραφής στο αρχείο update1, δίνουμε: chmod go+w update1. Αν στη συνέχεια θέλουμε να αφαιρέσουμε το δικαίωμα εγγραφής από τους άλλους, δίνουμε chmod o-w update1. Τέλος, παραλείποντας τα u/g/o, η αλλαγή που κάνουμε επηρεάζει και τις 3 κατηγορίες χρηστών.

cat file
Εμφάνιση των περιεχομένων του αρχείου file. Αν το αρχείο ξεπερνά τη μία οθόνη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή cat σε συνδυασμό με την εντολή more ώστε τα περιεχόμενά του να εμφανίζονται ανά οθόνες: cat file | more

more file
Εμφανίζουμε το περιεχόμενο ενός ρχείου κειμένου στην οθόνη. Γενικά, όποτε τα αποτελέσματά μιας εντολής ξεπερνούν σε μήκος τη μια οθόνη, μπορούμε στο τέλος της εντολής να προσθέσουμε το '| more'. Έτσι, εμφανίζεται αρχικά η πρώτη οθόνη των αποτελεσμάτων και στη συνέχεια:

 • για να δούμε την επόμενη οθόνη, πατάμε [SPACE]
 • για να δούμε την επόμενη γραμμή, πατάμε [ENTER]
 • για να διακόψουμε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, πατάμε 'q'

passwd
Αλλαγή του συνθηματικού μας. Περισσότερα για την εντολή αυτή στην επόμενη παράγραφο.

id
Εμφανιζει το ονομα χρηστη (=login name)& το όνομα του group που ανηκουμε.

who
Για κάθε χρήστη που είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένος στο σύστημα εμφανίζει τις παρακατω πληροφορίες:

/ονομα χρηστη/τερματικο στο οποιο ειναι συνδεδεμενος/ημερομηνια+ ωρα που συνδεθηκε,

exit ή [CTRL]+D ή logout
Έξοδος από το σύστημα.

Δείτε περισσότερα εδώ:
Οδηγός εκμάθησης εντολών Linux #1
Χρήσιμες εντολές για την κονσόλα

Δώσε αστέρια!

MO: 2.6 (ψήφοι: 5)

Comments

byjb

Πολύ κατατοπιστικές πληροφορίες. Απλές και ευκολονήτες.

ωραιο ειναι, θα κατσω να το διαβασω μπας και θυμιθω τα παλια

 

----------------------------- diver.gU.U