Δείξτε το δικό σας conky

dsyrmalis | Τετ, 03/09/2011 - 18:07 | 4' | 9

Σκοπός του topic είναι να παρουσιάσουμε τη δική μας "δημιουργία" με το conky ώστε αν σε κάποιο χρήστη του αρέσει να τη χρησιμοποιήσει, αλλά και γενικότερα να ανταλλάξουμε απόψεις. Απαραίτητη προυπόθεση είναι τα post μας να συνοδεύονται με screenshot και το .conkyrc μας ή και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνουμε πως είναι χρήσιμη.

Ξεκινώ λοιπόν πρώτος με κάτι πολύ απλό που σε καμία περίπτωση δεν φτάνει το δημιούργημα του vagrale13.  Νομίζω όμως πως δένει αρκετά όμορφα με το περιβάλλον του Salix-Fluxboχ.

 
Και το .conkyrc:
# --- Window Layout & Options --- #
own_window yes
own_window_colour brown
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
use_spacer right
use_xft yes
alignment top_left
gap_x 10
gap_y 45

# --- Colours, Sizes, Fonts & Margins --- #
update_interval 2.0
maximum_width 250
stippled_borders 3
border_margin 9
border_width 10
default_color white

# --- Text --- #
draw_outline no
draw_borders no
font Monospace:size=10:weight=bold
uppercase no
draw_shades yes

TEXT

${color #539EEB}SYSTEM INFORMATION ${hr 2}$color
${color white}${time %A},${time %e} ${time %B} ${time %G}${alignr}
${color white}Machine$color ${color #539EEB}$nodename ${alignr}
${color white}Uptime$color ${color #539EEB}$uptime
${color white}Kernel$color  ${color #539EEB}$kernel ${alignr}
${color #539EEB}CPU ${hr 2}$color
${font Arial:bold:size=8}${color white}${execi 99999 cat /proc/cpuinfo | grep "model name" -m1 | cut -d":" -f2 | cut -d" " -f2- | sed 's#Processor ##'}$font$color
${color white}Freq:$color${execi 20 sensors |grep "Core0 Temp" | cut -d" " -f4}$font$color${color #539EEB}$alignr${freq_g 2}GHz ${color #c0ff3e}${execi 20 sensors |grep "Core1 Temp" | cut -d" " -f4} $color${alignr}${color white}Process.:$color$running_processes/ $processes
${cpugraph cpu1 20,250 000000 ff6600 }
${color #539EEB}${cpubar cpu1 6,250} ${color #cc0033}$color

${color #539EEB}TOP 5 PROCESSES ${hr 2}$color
${color white}NAME            PID      CPU      MEM
${color #FF0000}${top name 1}${top pid 1}   ${top cpu 1}   ${top mem 1}
${color #FF6600}${top name 2}${top pid 2}   ${top cpu 2}   ${top mem 2}
${color #FF9900}${top name 3}${top pid 3}   ${top cpu 3}   ${top mem 3}
${color #FFCC00}${top name 4}${top pid 4}   ${top cpu 4}   ${top mem 4}
${color #FFFF00}${top name 5}${top pid 5}   ${top cpu 5}   ${top mem 5}

${color #539EEB}MEMORY & SWAP ${hr 2}$color
${color white}RAM$color   $memperc%   ${color white}${membar 6}$color
${color white}Swap$color  $swapperc%   ${color white}${swapbar 6}$color

${color #539EEB}DRIVES - FREE SPACE ${hr 2}$color
${color white}Ubuntu$color  ${fs_free_perc /}% ${color white}$alignr${fs_free /}/${fs_size /}
${color #539EEB}${fs_bar 6 /}$color
${color white}Media$color  ${fs_free_perc /media/Media}% ${color white}$alignr${fs_free /media/Media}/${fs_size /media/Media}
${color #539EEB}${fs_bar 6 /}$color
${color white}Media1$color  ${fs_free_perc /media/Media1}% ${color white}$alignr${fs_free /media/Media1}/${fs_size /media/Media1}
${color #539EEB}${fs_bar 6 /}$color

${color #539EEB}LAN (${addr eth0}) ${hr 2}$color
${color white}Down:$color  ${downspeed eth0}KB/s ${alignr}${color white}Up:$color ${upspeed eth0} KB/s
${color #00ff00}${downspeedgraph eth0 20,120 000000 00ff00} ${alignr}${color #ff0000}${upspeedgraph eth0 20,120 000000 ff0000}$color

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)

Σχόλια

Να και τα δικα μου..... Smile


http://img580.imageshack.us/img580/6343/screenshot1vx.png

# UBUNTU-CONKY
# Αφού έχετε κάνει αλλαγές στο κείμενο επανεκκίνηση του "conky" με "killall -SIGUSR1 conky"
# ή πατήστε μνήμη κειμένου (τρίτο σύμβολο από αριστερά, δυο ή τρεις φορές, μερικές φορές και παραπάνω,όχι σιγουρο!!)
# Ubuntu / Debian Gnome, χωρίς έξτρα script.

#Τοποθεσίας του conky πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά στην οθόνη μας.
alignment top_right
#alignment top_left
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Δημιουργία ατομικό, δικό του παράθυρο, αντί να χρησιμοποιεί την Επιφάνεια Εργασίας(desktop),(ειδικά για nautilus)
own_window yes

# Υπερισχύσει, (άλλες προτιμήσεις "below")
own_window_type override

# Διαφανές Φόντο(ΨΕΥΤΟΑΌΡΑΤΟ).
own_window_transparent yes

# Συμπεριφορά του παραθύρου (undecorated, below, sticky, skip_taskbar, skip_pager).
own_window_hints below,sticky

# Χρήση διπλού "buffering" (μείωση flicker)
#buffering:μνήμη που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση της παραγωγής ή εισαγωγής δεδομένων.
double_buffer yes

# Χρήση(yes) Anti-Aliasing για τι γραμματοσειρές(ΝΑΙ για ελληνικές γραμματοσειρές).Δοκιμάστε απλά με "όχι".
use_xft yes

# Ανανέωση ενημέρωσης πληροφοριών στο "conky", σε δευτερόλεπτα (εδώ είναι κάθε 3 δευτερόλεπτα).
update_interval 3.0

# Ελάχιστο μέγεθος.
minimum_size 180

# Μέγιστο πλάτος του παραθύρου.
maximum_width 300

# Αποχρώσεις;
draw_shades no

# Κείμενο
# Συμπληρώνει το κείμενο, και αν ναι.
draw_outline no

# Σύνορα στο περίγυρο του "conky' παράθυρο.
draw_borders no

# Γραμματοσειρά,μέγεθος.
font arial:size=8

# Ορισμός σε ναι(yes), εάν θέλετε όλο το κείμενο να είναι στα κεφαλαία.
uppercase no

# Τυπογραφικά στοιχεία,(είναι η δημιουργία ενός προτύπου προσομοίωση
#διαφόρων βαθμών στερεότητας ή σκίασης, χρησιμοποιώντας μικρές κουκκίδες)Σύνορα
#(πάχος, απόσταση στις μικρές γραμμούλες γύρω γύρω.)
# stippled_borders 1

# Περιθώρια συνόρων.
#border_margin 9

# Πλάτος των συνόρων.
# border_width 1

# Στάνταρτ Χρώμα των πληροφοριών.
default_color green

#Χρώμα του Παραθύρου (εξαρτάτε και από την εικόνα που έχουμε στην επιφάνεια εργασίας μας (Wallpaper)
own_window_colour black

# Απόσταση (pixel, τελείες) σε Οριζόντια Χ,Κάθετα Υ,από την γωνία της οθόνης.
gap_x 8
gap_y 28

TEXT
${font Verdana:style=Bold:size=14}${color #FFBF00}${alignc}Lin${color #FF8000}ux Ubu${color #BF4000}ntu
${alignc}${color #FFBF00}Lucid ${color #FF8000}Lynx 10.${color #BF4000}04LTS
${font Monospace:size=8}${color #FF8000}$nodename: kernel~$kernel on $machine
${color #BF4000}Xorg version: ${execi 3000 cat /var/log/Xorg.0.log | grep "X.Org X Server" | sed -e 's/X.Org X Server //' | uniq} | ${alignr}Resolution: ${execi 3000 xrandr | grep '*' | sed -e 's/      *.*//' | sed -e 's/   //' | uniq} pixels
#Resolution : ${execi 3000 xdpyinfo  | grep 'dimensions:' | sed -e 's/  dimensions:    //' | uniq}
$font${color #BF4000}$stippled_hr
${alignc}CPU model : ${execi 3000 cat /proc/cpuinfo | grep 'model name' | sed -e 's/.*: //' | sed -e 's/(tm)//' | sed -e 's/(TM)//' | sed -e 's/(R)//' | sed -e 's/(r)//' | sed -e 's/           //' | sed -e 's/  / /' | sed -e 's/CPU//' | uniq} ~ ${execi 3000 cat /proc/cpuinfo | grep "processor" | wc -l} Cores
${color red}CPU0: ${cpu cpu0}% ${alignc}${cpubar cpu0 8,190 ff0000 ff8d2a} ${alignr}${color red}${freq_g 0} GHz
${color red}CPU1: ${cpu cpu1}% ${alignc}${cpubar cpu1 8,190 ff0000 ff8d2a} ${alignr}${color red}${freq_g 1} GHz
${cpugraph 15,300 ff0000 ff8d2a}
${color}Name                                       PID                                CPU%
${font Monospace:size=8}${color lightgrey}${top name 1}       ${top pid 1}              ${if_match ${top cpu 1} >=30}${color red}${top cpu 1}$else${if_match ${top cpu 1} >=20}${color orange}${top cpu 1}$else${if_match ${top cpu 1} >=10}${color yellow}${top cpu 1}$else${top cpu 1}$endif$endif$endif
${color lightgrey}${top name 2}       ${top pid 2}              ${if_match ${top cpu 2} >=30}${color red}${top cpu 2}$else${if_match ${top cpu 2} >=20}${color orange}${top cpu 2}$else${if_match ${top cpu 2} >=10}${color yellow}${top cpu 2}$else${top cpu 2}$endif$endif$endif
${color lightgrey}${top name 3}       ${top pid 3}              ${if_match ${top cpu 3} >=30}${color red}${top cpu 3}$else${if_match ${top cpu 3} >=20}${color orange}${top cpu 3}$else${if_match ${top cpu 3} >=10}${color yellow}${top cpu 3}$else${top cpu 3}$endif$endif$endif
${color lightgrey}${top name 4}       ${top pid 4}              ${if_match ${top cpu 4} >=30}${color red}${top cpu 4}$else${if_match ${top cpu 4} >=20}${color orange}${top cpu 4}$else${if_match ${top cpu 4} >=10}${color yellow}${top cpu 4}$else${top cpu 4}$endif$endif$endif
${color lightgrey}${top name 5}       ${top pid 5}              ${if_match ${top cpu 5} >=30}${color red}${top cpu 5}$else${if_match ${top cpu 5} >=20}${color orange}${top cpu 5}$else${if_match ${top cpu 5} >=10}${color yellow}${top cpu 5}$else${top cpu 5}$endif$endif$endif
$font${color red}RAM: $memperc%${alignr}Used: $mem/$memmax
${memgraph 15,300 ff0000 ff8d2a}
${color}Name                                       PID                                MEM%
${font Monospace:size=8}${color lightgrey}${top_mem name 1}       ${top_mem pid 1}              ${if_match ${top_mem mem 1} >=25}${color red}${top_mem mem 1}$else${if_match ${top_mem mem 1} >=18}${color orange}${top_mem mem 1}$else${if_match ${top_mem mem 1} >=10}${color yellow}${top_mem mem 1}$else${top_mem mem 1}$endif$endif$endif
${color lightgrey}${top_mem name 2}       ${top_mem pid 2}              ${if_match ${top_mem mem 2} >=25}${color red}${top_mem mem 2}$else${if_match ${top_mem mem 2} >=18}${color orange}${top_mem mem 2}$else${if_match ${top_mem mem 2} >=10}${color yellow}${top_mem mem 2}$else${top_mem mem 2}$endif$endif$endif
${color lightgrey}${top_mem name 3}       ${top_mem pid 3}              ${if_match ${top_mem mem 3} >=25}${color red}${top_mem mem 3}$else${if_match ${top_mem mem 3} >=18}${color orange}${top_mem mem 3}$else${if_match ${top_mem mem 3} >=10}${color yellow}${top_mem mem 3}$else${top_mem mem 3}$endif$endif$endif
${color lightgrey}${top_mem name 4}       ${top_mem pid 4}              ${if_match ${top_mem mem 4} >=25}${color red}${top_mem mem 4}$else${if_match ${top_mem mem 4} >=18}${color orange}${top_mem mem 4}$else${if_match ${top_mem mem 4} >=10}${color yellow}${top_mem mem 4}$else${top_mem mem 4}$endif$endif$endif
${color lightgrey}${top_mem name 5}       ${top_mem pid 5}              ${if_match ${top_mem mem 5} >=25}${color red}${top_mem mem 5}$else${if_match ${top_mem mem 5} >=18}${color orange}${top_mem mem 5}$else${if_match ${top_mem mem 5} >=10}${color yellow}${top_mem mem 5}$else${top_mem mem 5}$endif$endif$endif
$font${color #BF4000}$stippled_hr
${color #009bf9}Gmail : ${color yellow}${texeci 300 perl ~/.scripts/gmail.pl n} ${color red}new mails ${alignr}${color #009bf9}Trash: ${color yellow}${exec find ~/.local/share/Trash /media/Disk/.Trash-1002 /media/Backup/.Trash-1002 -type f | wc -l} ${color red}Files
${color #009bf9}Hotmail: ${color yellow} ${execi 300 conkyEmail --servertype=POP --ssl --servername=pop3.live.com --folder=Inbox [email protected] --password=XXXXX} ${color red}new mails ${alignr}${color #009bf9}Updates: ${color yellow}${execpi 300 aptitude search "~U" | wc -l} ${color red}Updates
${color #009bf9}AOL Mail: ${color yellow} ${execi 300 conkyEmail -c 300  --servertype=IMAP --servername=imap.aol.com --username=mailname --password=XXXXX} ${color red}new mails ${alignr}${color #009bf9}UpTime: ${color orange}$uptime
$font${color #BF4000}$stippled_hr
${color #00CD63}/root:  ${color lightgrey}${fs_used /}/${fs_size /} - ${fs_type /} ${color #8370FF}${fs_bar /}
${color #00CD63}/home:  ${color lightgrey}${fs_used /home}/${fs_size /home} - ${fs_type /home} ${color #8370FF}${fs_bar /home}
${color #00CD63}/Backup:  ${color lightgrey}${fs_used /media/Backup}/${fs_size /media/Backup} - ${fs_type /media/Backup} ${color #8370FF}${fs_bar /media/Backup}
${color #00CD63}/Disk:  ${color lightgrey}${fs_used /media/Disk}/${fs_size /media/Disk} - ${fs_type /media/Disk} ${color #8370FF}${fs_bar /media/Disk}
${color #00CD63}Swap: ${color lightgrey}$swap/$swapmax  ${color #009bf9}$swapperc% $swapbar
$font${color red}$stippled_hr
${color #00CD63}CPU Temp: ${color #EEE5DF} ${execi 2 sensors | grep "temp2:" | cut -c12-16 ;}°C${top 1} ${alignr} ${color #00CD63}M/B Temp: ${color #EEE5DF} ${execi 2 sensors | grep "temp3:" | cut -c12-16 ;}°C
${color #00CD63}CPU Fan: ${color #EEE5DF} ${execi 2 sensors | grep "fan2:" | cut -c12-16 ;}Rpm ${alignr} ${color #00CD63}USB Volts: ${color #EEE5DF} ${execi 2 sensors | grep "3VSB:" | cut -c12-19 ;}V
${color #00CD63}CPU Volts: ${color #EEE5DF} ${execi 2 sensors | grep "Vcore:" | cut -c12-19 ;}V ${alignr} ${color #00CD63}Battery Volts:${color #EEE5DF}${execi 2 sensors | grep "Vbat:" | cut -c12-19 ;}V
${color #00CD63}VGA Temp: ${color #EEE5DF}+${execi 5 nvidia-settings -query GPUCoreTemp | perl -ne 'print $1 if /GPUCoreTemp.*?: (\d+)./;'} °C ${alignr} ${color #00CD63}HDD Temp ${color #EEE5DF} ${execi 300 hddtemp /dev/sda | cut -c32-40}
${color red}$stippled_hr
$font${color #009bf9}Connections${alignr}${color #009bf9}In:$color ${tcp_portmon 1 32767 count}  ${color #009bf9}Out:$color ${tcp_portmon 32768 61000 count}   ${color #009bf9}ALL:$color ${tcp_portmon 1 65535 count}
${color lightgrey}Down: ${downspeedf eth1} k/s ${offset 80} ${alignr}Up: ${upspeedf eth1} k/s
${downspeedgraph eth1 20,120 009bf9 ffffff} ${alignr} ${upspeedgraph eth1 20,120 009bf9 ffffff}
${color #00CD63}Local IP: $alignr ${color #009bf9}${addr eth1}
${color #00CD63}Public IP: $alignr ${color #009bf9}${execi 300 wget -O - http://ip.tupeux.com | tail}
$font${color #009bf9}$stippled_hr
$font${color #00CD63}Outbound Connection ${alignr} Remote Service/Port$color
${font Monospace:size=8}${color #009bf9}${tcp_portmon 16436 61000 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 16436 61000 rservice 0}
${tcp_portmon 16436 61000 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 16436 61000 rservice 1}
${tcp_portmon 16436 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 16436 61000 rservice 2}
${tcp_portmon 16436 61000 rhost 3} ${alignr} ${tcp_portmon 16436 61000 rservice 3}
${color #0335FF}$stippled_hr
${color #8370FF}${font Snap.se:style=Bold:size=12}${alignc}-- RHYTHMBOX --

${color #0335FF}${font Snap.se:style=Bold:size=10}Now playing: ${alignr}Duration:
${color yellow}${font Snap.se:style=Bold:size=8}${scroll 35 2 ${exec rhythmbox-client --no-start --no-present --print-playing-format %tt | sed 's/.mp3/\ /g' | sed 's/.ape/\ /g' | sed 's/.flac/\ /g' | sed 's/.mpc/\ /g'}}${color lightgrey}${alignr}${exec rhythmbox-client --no-start --no-present --print-playing-format %te} / ${exec rhythmbox-client --no-start --no-present --print-playing-format %td}
${image ~/.scripts/rhythmbox.png -p -2,800 -s 60x60}
${image ~/.scripts/volume.png -p 158,820 -s 28x28}${font style=Bold}${alignr}${color #0335FF}Volume: ${if_match ${mixer} >=71}${color lightgrey}${mixer}%$else${if_match ${mixer} >=36}${color orange}${mixer}%$else${if_match ${mixer} >=1}${color red}${mixer}%$else${if_match ${mixer} =Mute}${color lightgrey}Mute$endif$endif$endif$endif
${color #0335FF}$stippled_hr${font}
${color #009bf9}dmesg :
${color #00CD63}${execi 300 dmesg | tail -n 4}
${color #0335FF}$stippled_hr
${color #009bf9}Fortune :
${color #EEE5DF} ${execi 300 fortune -s | fold -w58}
${image ~/.scripts/ubuntu.png -p 270,8 -s 32x32}
${image ~/.scripts/gnome.png -p 5,8 -s 32x32}http://img98.imageshack.us/img98/246/screenshothmh.png

use_xft yes
xftfont DejaVu Sans:size=8
xftalpha 0.8
text_buffer_size 2048
update_interval 2
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
double_buffer yes
minimum_size 180 0
maximum_width 500
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 0
border_margin 5
border_width 1
default_color white
own_window_colour white
alignment top_left

gap_x 80
gap_y 548

no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
use_spacer none

TEXT
${font LucidaGrande:bold:size=12}${color grey}- Ubuntu-gr news
${color lightgrey}${font}${rss http://forum.ubuntu-gr.org/rss.php 10 item_title 1}
${font}${rss http://forum.ubuntu-gr.org/rss.php 10 item_title 2}
${font}${rss http://forum.ubuntu-gr.org/rss.php 10 item_title 3}
${font}${rss http://forum.ubuntu-gr.org/rss.php 10 item_title 4}
${font}${rss http://forum.ubuntu-gr.org/rss.php 10 item_title 5}
$font${color lightgrey}$stippled_hr
${font LucidaGrande:bold:size=12}${color grey}- Greeklug-gr news
${color yellow}${font}${rss http://forum.greeklug.gr/rss.php 10 item_title 0}
${font}${rss http://forum.greeklug.gr/rss.php 10 item_title 1}
${font}${rss http://forum.greeklug.gr/rss.php 10 item_title 2}
${font}${rss http://forum.greeklug.gr/rss.php 10 item_title 3}
${font}${rss http://forum.greeklug.gr/rss.php 10 item_title 4}
$font${color yellow}$stippled_hr
${font LucidaGrande:bold:size=12}${color grey}- Athens Linux Users Group - news
${color orange}${font}${rss http://www.athlug.gr/index.php?option=com_kunena&func=rss&Itemid=437 10 item_title 0}
${font}${rss http://www.athlug.gr/index.php?option=com_kunena&func=rss&Itemid=437 10 item_title 1}
${font}${rss http://www.athlug.gr/index.php?option=com_kunena&func=rss&Itemid=437 10 item_title 2}
$font${color orange}$stippled_hr
${font LucidaGrande:bold:size=12}${color grey}- Linux Inside news
${color red}${font}${rss http://www.linuxinsider.gr/rss.xml 10 item_title 0}
${font}${rss http://www.linuxinsider.gr/rss.xml 10 item_title 1}
${font}${rss http://www.linuxinsider.gr/rss.xml 10 item_title 2}
$font${color red}$stippled_hr
${font LucidaGrande:bold:size=12}${color grey}- Σήμερα Γιορτάζουν
${color #009bf9}${font}${rss http://www.eortologio.gr/rss/si_av_me_el.xml 10 item_title 0}
${font}${rss http://www.eortologio.gr/rss/si_av_me_el.xml 10 item_title 1}
${font}${rss http://www.eortologio.gr/rss/si_av_me_el.xml 10 item_title 2}
$font${color #009bf9}$stippled_hr
${font LucidaGrande:bold:size=12}${color grey}- Πράσινα Νέα
${color #00CD63}${font}${rss http://prasinanea.gr/?service=rss 10 item_title 0}
${font}${rss http://prasinanea.gr/?service=rss 10 item_title 1}
${font}${rss http://prasinanea.gr/?service=rss 10 item_title 2}
$font${color #00CD63}$stippled_hrhttp://img98.imageshack.us/img98/2340/screenshot2jo.png

own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
use_spacer right
use_xft yes
xftalpha 0
update_interval 1
minimum_size width 80
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
#font arial
xftfont moconkyfontone:size=14
uppercase no
short_units yes
stippled_borders 3
border_margin 9
border_width 10
own_window_colour grey
own_window_transparent yes
alignment top_left

gap_x 80
gap_y 70

cpu_avg_samples 2
max_specials 256
text_buffer_size 256

TEXT
${voffset -21}${offset 1}${color 99FF99}${font Terminus:style=Bold:size=10}@ ${voffset -2}${offset -3}${font Terminus:style=Bold:size=8}Clementine${color #A69A86} ${hr}${font}${color}
${font Dejavu Sans Considered:size=9}${color #0335FF}Title: ${color yellow}${scroll 35 1 ${exec conkyClementine --datatype=TI --maxlength=32}}
${color #0335FF}Artist: ${color #A69A86}${exec conkyClementine --datatype=AR --maxlength=32}
${color #0335FF}Album: ${color #A69A86}${exec conkyClementine --datatype=AL --maxlength=30}
${color #0335FF}Time: ${color #A69A86}${exec conkyClementine --datatype=PT --maxlength=32} / ${exec conkyClementine --datatype=LE --maxlength=32} ${color #8370FF}${execibar 2 conkyClementine --datatype=PP}


${voffset -10}${offset 1}${color 99FF99}${font StyleBats:style=CleanCut:size=10}p ${voffset -2}${offset -3}${font Sans:style=Bold:size=8}Ημερ/νία${color #A69A86} ${hr}${font}${color}
${voffset 9}${offset 140}${color 333333}${font MoonPhases:size=60}${execi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=MF}${color}${font}
${voffset -95}${font LiberationMono:size=8}${color A69A86}${execpi 3600 cal | sed -e "s/\<${alignc}$(date '+%-d')\>/\${color red}&\${color A69A86}/" -e '/^ *$/d'}${font}
${offset 131}${voffset -90}${alignc}${font Georgia:size=26} ${time %H:%M}${font}
${offset 131}${alignc}${font Georgia:size=14}${time %a %d %b}${font}
${offset 140}${alignc}${voffset 0}${font Dejavu Sans Considered:size=8}${color 666666}${execi 3600 conkyForecast --location=CAXX0126 --datatype=MP}${color}${font}

${voffset -24}${offset 0}${color 99FF99}${font ConkyWeather:style=CleanCut:size=12}c ${offset -5}${voffset -2}${font Sans:style=Bold:size=8}Καιρός${color #A69A86} ${hr}${font}${color}
${color #A69A86}
${voffset -23}${font Dejavu Sans Considered:size=7}${voffset 0}Υγρασία: ${alignr 120}${execi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=HM}
${voffset 0}Βαρ. Ένταση: ${alignr 120}${execi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=BD}
${voffset 0}Άνέμοι: ${alignr 120}${execi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --hideunits --datatype=WS} km/h ${execi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --hideunits --datatype=WD}
${voffset 0}Βροχόπτωση: ${alignr 120}${execi 3600 conkyForecast --imperial --location=GRXX0034 --datatype=PC --startday=0}
${voffset 2}${font ConkyWeather:style=Bold:size=14}a${font}${voffset -6}${font Dejavu Sans Considered:size=8}${alignr 130}${execi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=SR} ~ ${execi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=SS}${font} ${color red}

${voffset -90}${alignr 45}${font Weather:size=42}y${font} ${voffset -39}${font Georgia:size=25}${execi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=HT}${font} ${voffset 9}${alignr 60}${font ConkyWeather:style=Bold:size=42}${execi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=WF}${font}
${color #009bf9}${voffset 0}${alignc 40}${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=DW --startday=1 --shortweekday} ${alignc -12}${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=DW --startday=2 --shortweekday} ${alignc -50}${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=DW --startday=3 --shortweekday} ${alignc -85}${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=DW --startday=4 --shortweekday}
${color #8370FF}${voffset 0}${alignc 75}${font ConkyWeather:size=28}${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=WF --startday=1 --endday=4 --spaces=3}${font}
${color #A69A86}${voffset 0}${font DejaVu Sans:size=10}${alignc 48}${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=HT --startday=1 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=LT --startday=1 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignc -15}${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=HT --startday=2 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=LT --startday=2 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignc -55}${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=HT --startday=3 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=LT --startday=3 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignc -95}${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=HT --startday=4 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 3600 conkyForecast --location=GRXX0034 --datatype=LT --startday=4 --hideunits --centeredwidth=3}${font}


Τα πακετα που χρειαζονται, και λοιπες ρυθμισεις,
μπορειτε να δειτε εδω Conky - (wheather/ clementine/ e-mail/ pidgin/ banshee)

Στο laptop, εχω προσθεσει να βλεπω πληροφοριες για την ασυρματη συνδεση, και τη μπαταρια

http://img96.imageshack.us/img96/8922/screenshoths.png

${color #009bf9}ESSID: ${color #00CD63}${wireless_essid wlan0} ${alignr}${color #009bf9}Signal: ${color #00CD63}${wireless_link_qual_perc wlan0}%
${color #009bf9}Bitrate: ${color #00CD63}${wireless_bitrate wlan0} ${alignr}${color #009bf9}Battery: ${if_match ${battery_percent BAT0} >=75}${color #00CD63}${battery_percent BAT0}%$else ${if_match ${battery_percent BAT0} >=50}${color yellow}${battery_percent BAT0}%$else ${if_match ${battery_percent BAT0} >=25}${color orange}${battery_percent BAT0}%$else ${if_match ${battery_percent BAT0} >=1}${color red}${battery_percent BAT0}%$else ${if_match ${battery_percent BAT0} =0}${color #00CD63}N/A$endif$endif$endif$endif$endif
CONKY TEXT
# Αφού έχετε κάνει αλλαγές στο κείμενο επανεκκίνηση του "conky" με "killall -SIGUSR1 conky"
# ή πατήστε μνήμη κειμένου (τρίτο σύμβολο από αριστερά, δυο ή τρεις φορές, μερικές φορές και παραπάνω, όχι σιγουρο!!)
# Ubuntu / Debian Gnome, χωρίς έξτρα script.

#Τοποθεσίες του conky στην οθόνη μας.
alignment top_right
#alignment middle_right
#alignment bottom_right
#alignment top_left
#alignment middle_left
#alignment bottom_left

# Δημιουργία ατομικό, δικό του παράθυρο, αντί να χρησιμοποιεί την Επιφάνεια Εργασίας (ειδικά για nautilus)
own_window yes
# Υπερισχύσει, (άλλες προτιμήσεις "below", "override")
own_window_type override
# Διαφανές Φόντο
own_window_transparent yes
# Συμπεριφορά του παραθύρου (undecorated, below, sticky, skip_taskbar, skip_pager).
own_window_hints sticky, undecorated
# Χρήση διπλού "buffering" (μείωση flicker)
#μνήμη που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση της παραγωγής ή εισαγωγής δεδομένων.
double_buffer yes
#Χρήση Anti-Aliasing για τι γραμματοσειρές (ΝΑΙ για ελληνικές γραμματοσειρές)
#Δοκιμάστε απλά με "όχι"
use_xft yes
# Ανανέωση ενημέρωσης πληροφοριών στο "conky", σε δευτερόλεπτα (εδώ είναι κάθε 3 δευτερόλεπτα).
update_interval 1.0
# Ελάχιστο μέγεθος.
minimum_size 200
# Μέγιστο πλάτος του παραθύρου.
maximum_width 400
# Αποχρώσεις (yes / no)
draw_shades yes
# Περίγυρο στο κείμενο (yes / no)
draw_outline yes
# Σύνορα στο περίγυρο του "conky" παράθυρο (yes / no)
draw_borders no
# Γραμματοσειρά,μέγεθος.
font Ubuntu:style=Bold:size=8
# Θέλετε όλο το κείμενο στα κεφαλαία (yes / no)
uppercase no
# Τυπογραφικά στοιχεία (είναι η δημιουργία ενός προτύπου προσομοίωση διαφόρων βαθμών στερεότητας ή σκίασης, χρησιμοποιώντας μικρές κουκκίδες). Σύνορα (πάχος, απόσταση στις μικρές γραμμούλες γύρω γύρω.)
stippled_borders 1
# Περιθώρια συνόρων.
border_margin 1
# Πλάτος των συνόρων.
border_width 1
# Στάνταρτ Χρώμα των πληροφοριών.
default_color white
#Χρώμα του Παραθύρου (εξαρτάται και από το Wallpaper που έχουμε στην επιφάνεια εργασίας μας)
own_window_colour black
# Απόσταση (pixel, τελείες) σε Οριζόντια Χ, Κάθετα Υ, από την γωνία της οθόνης.
gap_x 10
gap_y 35

##################################################
TEXT
$font${color white}ΔΙΑΝΟΜΗ:  ${hr 2}
$font${color orange}Hostname:  ${color yellow}$nodename  ${color red}-  ${color yellow}$machine
$font${color orange}Distro: ${color yellow} ${pre_exec cat /etc/issue.net}
$font${color orange}Kernel:  ${color yellow}$kernel
$font${color orange}Conky: ${color yellow}$conky_version
${voffset -8}
${color white}ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ:  ${hr 2}
$font${color 3CC3FF}ACPI: ${color FF3232}${acpitemp}° C ${goto 80}${color 3CC3FF}CPU: ${color FF3232}${hwmon temp 1}° C  ${alignr}${color 3CC3FF}HDD: ${color FF3232}${hddtemp}° C
${voffset -10}
$font${color AF00FF}Battery:   ${if_match ${battery_percent C1AC} >=85}${color AF00FF}${battery_percent C1AC}%$else ${if_match ${battery_percent C1AC} >=50}${color yellow}${battery_percent C1AC}%$else ${if_match ${battery_percent C1AC} >=15}${color orange}${battery_percent C1AC}%$else ${if_match ${battery_percent C1AC} >=5}${color red}${battery_percent C1AC}%$else ${if_match ${battery_percent C1AC} =0}${color red}N/A$endif$endif$endif$endif$endif    ${battery_bar C1AC 10,50}
${voffset -8}
$font${color white}ΣΥΣΤΗΜΑ:  ${hr 2}
#${voffset -8}
$font${color #467DFF}${execi 3000 cat /proc/cpuinfo | grep 'model name' | sed -e 's/.*: //' | sed -e 's/(R)//' | sed -e 's/(TM)//' | sed -e 's/CPU         //' | uniq}
$font${color #467DFF}Core:  ${color lightblue}${freq} Mhz    ${goto 110}${color #467DFF}Cache:  ${color lightblue}${execi 600 ~/.scripts/cache.sh}
$font${color #467DFF}CPU 1:  ${color FF3232}${cpu cpu1}%  ${goto 110}${color #467DFF}CPU 2:  ${color FF3232}${cpu cpu2}%
${color #467DFF}${cpugraph cpu1 15,95 BEBEFF 003CC8} ${alignr}${cpugraph cpu2 15,95 BEBEFF 003CC8}
${color #467DFF}     Διεργασιες ${goto 110}CPU% ${goto 170}PID
${color lightblue}     ${top name 1} ${goto 110}${if_match ${top cpu 1} >=30}${color red}${top cpu 1}$else${if_match ${top cpu 1} >=15}${color orange}${top cpu 1}$else${if_match ${top cpu 1} >=5}${color yellow}${top cpu 1}$else${top cpu 1}$endif$endif$endif  ${goto 165}${top pid 1}
${color lightblue}     ${top name 2} ${goto 110}${if_match ${top cpu 2} >=30}${color red}${top cpu 2}$else${if_match ${top cpu 2} >=15}${color orange}${top cpu 2}$else${if_match ${top cpu 2} >=5}${color yellow}${top cpu 2}$else${top cpu 2}$endif$endif$endif  ${goto 165}${top pid 2}
${color lightblue}     ${top name 3} ${goto 110}${if_match ${top cpu 3} >=30}${color red}${top cpu 3}$else${if_match ${top cpu 3} >=15}${color orange}${top cpu 3}$else${if_match ${top cpu 3} >=5}${color yellow}${top cpu 3}$else${top cpu 3}$endif$endif$endif  ${goto 165}${top pid 3}
${color lightblue}     ${top name 4} ${goto 110}${if_match ${top cpu 4} >=30}${color red}${top cpu 4}$else${if_match ${top cpu 4} >=15}${color orange}${top cpu 4}$else${if_match ${top cpu 4} >=5}${color yellow}${top cpu 4}$else${top cpu 4}$endif$endif$endif  ${goto 165}${top pid 4}
${voffset -8}
$font${color white}ΜΝΗΜΗ:  ${hr 2}
$font${color green}RAM: ${color lightgreen}$mem ${alignr}${color green}$memfree / $memmax
${color green}${membar 7}
${color #1EE61E}     Διεργασιες ${goto 110}MEM% ${goto 170}PID
${color lightgreen}     ${top_mem name 1}${goto 110} ${if_match ${top_mem mem 1} >=25}${color red}${top_mem mem 1}$else${if_match ${top_mem mem 1} >=15}${color orange}${top_mem mem 1}$else${if_match ${top_mem mem 1} >=5}${color yellow}${top_mem mem 1}$else${top_mem mem 1}$endif$endif$endif  ${goto 165}${top_mem pid 1}
${color lightgreen}     ${top_mem name 2}${goto 110} ${if_match ${top_mem mem 2} >=25}${color red}${top_mem mem 2}$else${if_match ${top_mem mem 2} >=15}${color orange}${top_mem mem 2}$else${if_match ${top_mem mem 2} >=5}${color yellow}${top_mem mem 2}$else${top_mem mem 2}$endif$endif$endif  ${goto 165}${top_mem pid 2}
${color lightgreen}     ${top_mem name 3}${goto 110} ${if_match ${top_mem mem 3} >=25}${color red}${top_mem mem 3}$else${if_match ${top_mem mem 3} >=15}${color orange}${top_mem mem 3}$else${if_match ${top_mem mem 3} >=5}${color yellow}${top_mem mem 3}$else${top_mem mem 3}$endif$endif$endif  ${goto 165}${top_mem pid 3}
${color lightgreen}     ${top_mem name 4}${goto 110} ${if_match ${top_mem mem 4} >=25}${color red}${top_mem mem 4}$else${if_match ${top_mem mem 4} >=15}${color orange}${top_mem mem 4}$else${if_match ${top_mem mem 4} >=5}${color yellow}${top_mem mem 4}$else${top_mem mem 4}$endif$endif$endif  ${goto 165}${top_mem pid 4}
${voffset -8}
$font${color white}ΣΚΛΗΡΟΙ  ΔΙΣΚΟΙ:  ${hr 2}
${color 649173}Swap:  ${color lightgreen}$swap ${alignr}${color 649173}$swapfree / $swapmax
${swapbar 7}
$font${color 8C8C8C}Root:  ${color lightgrey}${fs_used /} ${alignr}${color 8C8C8C}${fs_free /} / ${fs_size /}
${fs_bar /}
${color 8C8C8C}Home:  ${color lightgrey}${fs_used /home} ${alignr}${color 8C8C8C}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar /home}
${color A06428}Seagate:  ${color lightgrey}${fs_used /media/FreeAgent Drive} ${alignr}${color A06428}${fs_free /media/FreeAgent Drive} / ${fs_size /media/FreeAgent Drive}
${fs_bar /media/FreeAgent Drive}
#$font${color yellow}Writes:  ${color red}${diskio_write /dev/sda} ${goto 110}${color lightblue}Reads:  ${color red}${diskio_read /dev/sda}
#${color yellow}${diskiograph_write 15,95 FFFFFF FF0000} ${alignr}${diskiograph_read 15,95 FFFFFF 00FF00}
${voffset -8}
$font${color white}ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ:  ${hr 2}
${color 0091FF}LAN: ${color lightblue}${addr eth0} ${goto 100}${color 0091FF}WAN: ${color lightblue}${execi 180 wget -O - http://ip.tupeux.com | tail}
${voffset -10}
$font${color FF2D2D}DLs:  ${color FF7878}${downspeed eth0} /s ${alignr}${color 0091FF}total: ${color FF7878}${totaldown eth0}
${color FF2D2D}${downspeedgraph eth0 15,200 FFD2D2 FF0000}
$font${color 32C832}ULs:  ${color lightgreen}${upspeed eth0} /s ${alignr}${color 0091FF}total: ${color lightgreen}${totalup eth0}
${color 32C832}${upspeedgraph eth0 15,200 D2FFD2 00FF00}
${voffset -4}${color white}${hr 2}http://imageshack.us/photo/my-images/862/conky.png/

Το conkyrc για Slackel ειναι:

# conky configuration


# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background no

# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 5x7
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 9x15
#font *mintsmild.se*
#font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*


# Use Xft?
use_xft yes

# Xft font when Xft is enabled
#xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8
xftfont Bitstream Vera Sans Mono-10

# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8

# Print everything to console?
# out_to_console no

# mail spool
#mail_spool $MAIL

# Update interval in seconds
update_interval 1.0

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window no
#own_window_class Conky
#own_window_type desktop

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
#double_buffer yes
double_buffer no

# Minimum size of text area
minimum_size 280 5

# Draw shades?
draw_shades yes

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Stippled borders?
stippled_borders 0

# border margins
#border_margin 9

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment middle_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
#gap_x 450
gap_x 0
gap_y 0

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes


# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer right

TEXT

${offset 500}${color gray}  ${exec whoami}@$nodename 
${offset 500}${color gray}Slackel ${exec uname -o}

${offset 500}${color blue}date:   ${color }${time %a %e %B %G}
${offset 500}${color blue}time:   ${color }${time %H:%M:%S %Z}
${offset 500}${color blue}uptime: ${color }$uptime
${offset 500}${color blue}kernel: ${color }$kernel / ${machine}
${offset 500}${color blue}CPU:   ${color } $cpu% / ${hwmon temp 1}°C
${offset 500}${color }        @ $freq MHz

${offset 500}${color blue}RAM:   ${color } $memperc%
${offset 500}${color blue}swap:  ${color } $swapperc%
${offset 500}${color blue}procs:  ${color }$processes total / $running_processes running

${offset 500}${color slate blue}Filesystems:
${offset 500}${color blue}/ ${color }  ${fs_free_perc /}% free [${fs_free /}/${fs_size /}]
${offset 500}${color blue}/home ${color }  ${fs_free_perc /home}% free [${fs_free /home}/${fs_size /home}]

${offset 500}${color slate blue}Network:
${offset 500}${color blue}gw:   ${color }${gw_ip} / ${gw_iface}
${offset 500}${color blue}DNS:  ${color }${nameserver}

${offset 500}${color blue}eth0: ${color }${addr eth0}
${offset 500}${color blue}Up:   ${color }${upspeed eth0}/s
${offset 500}${color blue}Down: ${color }${downspeed eth0}/s
 
${offset 500}${color slate blue}CPU usage:
${offset 500}${color red} ${top name 1}${top_mem cpu 1}%
${offset 500}${color orange} ${top name 2}${top cpu 2}%
${offset 500}${color yellow} ${top name 3}${top cpu 3}%
${offset 500}${color green} ${top name 4}${top cpu 4}%

${offset 500}${color slate blue}Memory usage:
${offset 500}${color red} ${top_mem name 1}${top_mem mem 1}%
${offset 500}${color orange} ${top_mem name 2}${top_mem mem 2}%
${offset 500}${color yellow} ${top_mem name 3}${top_mem mem 3}%
${offset 500}${color green} ${top_mem name 4}${top_mem mem 4}%


${offset -290}${voffset -550}${color green}syslogd:
${offset -290}${voffset 0}${color white}${exec tail -n10 /var/log/messages}

${offset -290}${voffset 80}${color green}secure:
${offset -290}${voffset 0}${color white}${exec tail -n10 /var/log/secure.1}

${offset -290}${voffset 80}${color green}Last login:
${offset -290}${voffset 0}${color white}${exec lastlog |grep -v "**Καμιά είσοδος στο σύστημα**"}

Ενα μικρο script για το προγραμμα της τηλεορασης.

http://pastebin.com/raw.php?i=hN15x0L1

Το script καλο ειναι να μπει σε ενα ξεχωριστο φακελο, π.χ. με το ονομασια .programma_tv για να μην δημιουργηθει καποιο προβλημα με τυχων ιδια αρχεια που θα εχει καποιος. Αν τοποθετηθει σε διαφορειτκο φακελο, πρεπει να αλλαξουν και οι τοποθεσιες του script. Στο conkyrc μπορει να μπεις καπως ετσι

${font Verdana:style=Bold:size=14}${alignc}${color #EB7331}--- Προγραμμα TV ---$font

${color #BF4000}$stippled_hr
${color #00CD63}Μακεδονία : ${color #FFFFBF}${alignr}${execi 600 cat ~/.programma_tv/makedonia.txt}
${color #BF4000}$stippled_hr
${color #00CD63}Ant1 : ${color #FFFFBF}${alignr}${execi 600 cat ~/.programma_tv/ant1.txt}
${color #BF4000}$stippled_hr
${color #00CD63}Βουλή : ${color #FFFFBF}${alignr}${execi 600 cat ~/.programma_tv/vouli.txt}
${color #BF4000}$stippled_hr
${color #00CD63}Star : ${color #FFFFBF}${alignr}${execi 600 cat ~/.programma_tv/star.txt}
${color #BF4000}$stippled_hr
${color #00CD63}Mega : ${color #FFFFBF}${alignr}${execi 600 cat ~/.programma_tv/mega.txt}
${color #BF4000}$stippled_hr
${color #00CD63}Alpha : ${color #FFFFBF}${alignr}${execi 600 cat ~/.programma_tv/alpha.txt}
${color #BF4000}$stippled_hr
${color #00CD63}ΣΚΑΪ : ${color #FFFFBF}${alignr}${execi 600 cat ~/.programma_tv/skai.txt}
${color #BF4000}$stippled_hr
${color #00CD63}NovaSports1 : ${color #FFFFBF}${alignr}${execi 600 cat ~/.programma_tv/novasports1.txt}
${color #BF4000}$stippled_hr
${color #00CD63}Eurosport HD : ${color #FFFFBF}${alignr}${execi 600 cat ~/.programma_tv/eurosport.txt}
${color #BF4000}$stippled_hr

http://i.imgur.com/U7N5v6Zl.jpg

Υ.Γ. enlightened
Επισης, για να γινετε ανανεωση του προγραμματος, το script θα πρεπει να τρεχει καθε περιπου 20 λεπτα ή οσο θελει ο καθενας, σε αυτο μπορει να μας βοηθησουν τα Cron, Indicator Remindor, κλπ.

Το θεμα που με αρεσε και τροποποιησα ειναι το Gold And Grey Conky by ~SuNjACk94 στο οποιο προσθεσα Θερμοκρασια συστηματος, Πληροφοριες συστηματος και δικτυου, πορτες,καιρος απο το google conky.
To εχω στο blog μου για download