Βοήθεια σχετικά με τις εντολές σε Arch για Εγκατάσταση (Debugging)

dreamtraveler | Παρ, 01/25/2019 - 22:58 | 3' | 1

Γεια χαρά κοπέλια, κάποια στιγμή προσπάθησα και εγώ να στίσω Αrch και κατά την διαδικασία όταν μπήκα μέσα έχασα terminal και browser εδώ είναι οι εντολές σας παρακαλώ πείτε μου πού έκανα λάθος, ευχαριστώ.
 

1. Boot the .iso 
3. ping google.com Ctrl+c to quit
4. timedatectl set-ntp true
5. timedatectl status
6. cfdisk
7. mkfs.ext4 /dev/sda1 (format the partition)
8. mount /dev/sda1 /mnt
9. nano /etc/pacman.d/mirrorlist or pacman -Sy reflector
10. pacstrap /mnt base or reflector --verbose --latest 5 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
11. genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
12. arch-chroot /mnt
13. ln -sf /usr/share/zoneinfo/Region(Europe)/City(Athens) /etc/localtime 
14. nano /etc/locale.gen (uncomment en_US.UTF-8 UTF-8)
15. locale-gen
16. nano /etc/hostname dt-desktop
17. nano /etc/hosts
			127.0.0.1	localhost
			::1	 	localhost
            127.0.1.1 	myhostname.localdomain myhostname
18. passwd
18. pacman -S grub
19. grub-install /dev/sda
20. grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
21. exit
22. reboot
23. Boot existing OS
24. root
25. password
24. ip addr show 
25. ln -s '/usr/lib/systemd/system/[email protected]' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/[email protected]' 
26. useradd -m -g users -s /bin/bash dreamtraveler
27. passwd dreamtraveler
28. pacman -S sudo
29. visudo
30. Hit insert & under root ALL=(ALL) ALL type: "dreamtraveler ALL=(ALL) ALL"
31. Hit escape and type :wq to save changes & quit
32. pacman -S xorg-server xorg-apps xorg-xinit (default x2) *clone
33. pacman -S xf86-video-amdgpu or xf86-video-vesa (vesa for virtual machine) 
34. pacman -S gdm for cinnamon DE
35. pacman -S cinnamon
36. pacman -S nemo-fileroller
37. pacman -S gnome-terminal 
38. systemctl enable gdm for cinnamon DE
39. reboot 
Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)

Σχόλια

Καλησπέρα,

αυτές τις εντολές τις έδωσες όπως τις γράφεις εδώ; Ελπίζω όχι...

Γιατί πολλές εντολές, δεν είναι για να τις κάνεις copy/paste. Π.χ.  η εντολη:

pacman -S xf86-video-amdgpu or xf86-video-vesa (vesa for virtual machine)

εννοεί ότι πρέπει να διαλέξεις είτε το xf86-video-amdgpu είτε το xf86-video-vesa

Παρόμοια, η εντολή:

systemctl enable gdm for cinnamon DE

Μόνο εντολή δεν είναι :)