Πολυτονικό/Μονοτονικό πληκτρολόγιο και ορθογραφία στο LibreOffice και Slackel Openbox.

djemos | Κυρ, 10/04/2015 - 19:59 | 5'

Πολυτονικό/Μονοτονικό πληκτρολόγιο και ορθογραφία στο LibreOffice και Slackel Openbox.

1. Επεξεργασία του αρχείου ~/.config/openbox/rc.xml
e.g. geany ~/.config/openbox/rc.xml

στη γραμμή 294 μετά το /keybind προσθέτουμε τα παρακάτω

 <keybind key="C-1">
      <action name="Execute">
        <command>sh ~/.polytonic</command>
        <startupnotify>
          <enabled>yes</enabled>
          <name>Polytonic/Monotonic</name>
        </startupnotify>
      </action>
    </keybind>
   
Αποθηκεύουμε τις αλλαγές.

2. Δημιουργούμε το αρχείο ~/.polytonic
geany ~/.polytonic και προσθέτουμε τις παρακάτω γραμμές

 #!/bin/sh
 # Dimitris Tzemos <[email protected]>
 # Αρχείο για αλλαγή μονοτονικού πολυτονικού πληκτρολογίου
 # για συγγραφή αρχαίων κειμένων
 # File to change from greek monotonic to greek polytonic keyboard
 # to type ancient greek documents.
 #
 check=$(setxkbmap -print | grep 'extended')
 if [ -z "$check" ];then
        setxkbmap us,el -variant ,extended
        zenity --info --timeout 1 --text 'Μονοτονικό πληκτρολόγιο ενεργό' 1
 else
        setxkbmap us,el -variant ,polytonic
        zenity --info --timeout 1 --text 'Πολυτονικό πληκτρολόγιο ενεργό' 1
 fi
 if [ -r /etc/X11/Xmodmap ];then xmodmap /etc/X11/Xmodmap;fi
 if [ -r "$HOME"/.Xmodmap ];then xmodmap "$HOME"/.Xmodmap;fi

Αποθηκεύουμε το αρχείο.

Κάθε φορά που πατάμε το Ctrl+1 αλλάζουμε από μονοτονικό σε πολυτονικό και αντιστρόφως.

3. Libreoffice
Για ορθογραφία στα νέα ελληνικά και στα αρχαία (πολυτονικό) κατεβάζουμε τα παρακάτω αρχεία και τα εγκαθιστούμε από το libreoffice (tools-> extensions)

 modern greek
 http://sourceforge.net/projects/aoo-extensions/files/1411/2/el_gr_v110…

 ancient greek
 http://sourceforge.net/projects/aoo-extensions/files/2313/1/grc.oxt/dow…

Τελειώσαμε.

Για να γράψουμε ελληνικά πατάμε alt-shift για αλλαγή στο ελληνικό πληκτρολόγιο και κατόπιν πατάμε ctrl+1 για εναλλαγή από μονοτονικό σε πολυτονικό.

4. Πληκτρολογήσεις για πολυτονικούς χαρακτήρες στο LINUX

 ά= τόνος + γράμμα (γιὰ ὁξεῖα)
 ὰ=εἰσαγωγικά + γράμμα (γιὰ βαρεῖα)
 ἁ=shift+εἰσαγωγικά+γράμμα
 ἀ=shift+τόνος+γράμμα
 ᾶ=ἀγκύλη ἀριστερή+γράμμα
 ᾳ=ἀγκύλη δεξιά+γράμμα
 ᾷ+αγκύλη δεξιά+ἀγκύλη ἀριστερή + γράμμα
 ἆ=ἀγκύλη ἀριστερή+shift τόνος+γράμμα
 ἇ=ἀγκύλη ἀριστερή+shift εἰσαγωγικά
 ἄ=τόνος+shift τόνος+γράμμα
 ἅ=shift εἰσαγωγικά+τόνος+γράμμα
 ΐ=Alt Gr+τόνος σε μη πολυτονική γραμματοσειρά

Τόνοι

 ; acute accent (ὀξεῖα)
 ' grave accent (βαρεῖα)
 [ circumflex (περισπωμένη)

 ;a ά
 'a ὰ
 [a ᾶ

Πνεύματα

 : smooth breathing (ψιλὸν πνεῦμα)
 " rough breathing (δασὺ πνεῦμα)
 
 :a ἀ
 "a ἁ

Διαλυτικά

 { diaresis (διαλυτικά)
 
 {i  ϊ

Συνδυασμός: Τόνος πριν από πνεύμα
 [:a ἆ
 ]:a ᾀ
 ][:a ᾆ
 ]"a ᾀ
 ["a ἆ
 ;:a ἄ
 '"a ἃ
 ':a ἅ
 ":a ἂ

 Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
 οὐλομένην, ἣ μυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε,
 πολλὰς δ᾿ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
 ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
 οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ᾿ ἐτελείετο βουλή,       
 ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
 Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.

 Ψάλλε θεά, τον τρομερό θυμόν του Αχιλλέως
 Πώς έγινε στους Αχαιούς αρχή πολλών δακρύων.
 Που ανδράγαθες ροβόλησε πολλές ψυχές στον Άδη
 ηρώων, κι έδωκεν αυτούς αρπάγματα των σκύλων
 και των ορνέων – και η βουλή γενόταν του Κρονίδη,
 απ’ ότ’, εφιλονίκησαν κι εχωρισθήκαν πρώτα
 ο Ατρείδης, άρχος των ανδρών, και ο θείος Αχιλλέας.

Δώσε αστέρια!

MO: 3.4 (ψήφοι: 3)