Εγκατάσταση-Ρύθμιση Apache2,MySQL, PHP στο openSUSE

dimitris | Δευ, 09/17/2012 - 02:19 | 4'

Οδηγός εγκατάστασης Apache2, MySQL, PHP στο openSUSE με χρήση virtualhosts.

Εγκατάσταση MySQL

zypper install mysql-community-server

Ενεργοποίηση της MySQL ώστε να ξεκινά με την εκκίνηση του openSUSE
chkconfig --add mysql

Εκκίνηση MySQL
/etc/init.d/mysql start

Ρύθμιση MySQL

Oυσιαστικά δίνετε το password του υπερχρήστη που προτιμάτε, στα υπόλοιπα αφήνετε τις προεπιλογές
mysql_secure_installation

 

Εγκατάσταση Apache2
zypper install apache2

Ενεργοποίηση Apache2
ώστε να ξεκινά με την εκκίνηση του openSUSE:
chkconfig --add apache2

Εκκίνηση Apache2
service apache2 start

 

PHP

Εγκατάσταση του module της PHP στον Apache

zypper install apache2-mod_php5 php5-mysql php5-bcmath php5-bz2 php5-calendar php5-ctype php5-curl php5-dom php5-ftp php5-gd php5-gettext php5-gmp php5-iconv php5-imap php5-ldap php5-mbstring php5-mcrypt php5-odbc php5-openssl php5-pcntl php5-pgsql php5-posix php5-shmop php5-snmp php5-soap php5-sockets php5-sqlite php5-sysvsem php5-tokenizer php5-wddx php5-xmlrpc php5-xsl php5-zlib php5-exif php5-fastcgi php5-pear php5-sysvmsg php5-sysvshm

Βασικά τα πρώτα δύο πακέτα είναι χρήσιμα, τα υπόλοιπα είναι για... μελλοντική χρήση.

Εναλλακτικά, μπορείτε να παραλείψετε όλα τα παραπάνω και να δώσετε απευθείας την εντολή:

zypper in -t pattern lamp_server

Τώρα για να δοκιμάσουμε αν όλα έχουν πάει καλά, δίνουμε

vim /srv/www/htdocs/test.php

και γράφουμε μέσα

<?php phpinfo(); ?>

Κατόπιν κλείνουμε το αρχείο με :wq και κάνουμε μια δοκιμή πηγαίνοντας στο http://localhost/test.php

Θα πρέπει να δούμε την πληροφοριακή σελίδα της PHP.

 

Πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις

Μένουν δύο πράγματα. Πρώτον να φτιάξουμε τις ρυθμίσεις του Apache ώστε να αντιλαμβάνεται τα cleanurls του Drupal. Και το δεύτερο να φτιάξουμε virtualhosts ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά να γράφουμε υποκαταλόγους στον Firefox (localhost/linuxinside)

Αρχικά, για να δουλεύουν τα clean urls πηγαίνουμε στο αρχείο ρυθμίσεων του apache (είναι το /etc/apache2/default-server.conf):

vim /etc/apache2/default-server.conf

Βρίσκουμε την εντολή AllowOverride none και την κάνουμε AllowOverride All.

Επίσης, αλλάζουμε τις υπόλοιπες επιλογές ώστε να είναι σαν κι αυτές:

<Directory "/srv/www/htdocs">
Options +FollowSymLinks
AllowOverride All
Order deny,allow
Allow from all
RewriteEngine On
</Directory>

Κατόπιν ανοίγουμε το αρχείο listen.conf και κάνουμε uncomment τη γραμμή που γράφει:

NameVirtualHost *:80

Το αποθηκεύουμε και το κλείνουμε.

 

Δημιουργία virtual host

Κατόπιν πηγαίνουμε στο φάκελο /etc/apache2/vhosts.d και αντιγράφουμε το αρχείο vhost.template με ένα άλλο όνομα και κατάληξη .conf π.χ.

cp vhost.template linuxinside.conf

Ανοίγουμε το αρχείο
vim linuxinside.conf

και αλλάζουμε τις γραμμές

DocumentRoot /srv/www/htdocs/linuxinside/ # <-ΒΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟ
ServerName dev.linuxinsider.gr # <- BAZOYME TO ONOMA TOY DOMAIN ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

Options +FollowSymLinks
AllowOverride all
Order deny,allow
Allow from all

Επίσης προσθέτουμε τη γραμμή

RewriteEngine On

Κατόπιν αποθηκεύουμε και κλείνουμε το αρχείο.

 

Τέλος, μένει να ενεργοποιήσουμε μερικά modules του Apache:

a2enmod rewrite
a2enmod actions

 

επανεκκινούμε τον Apache:

service apache2 restart

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)